Obligacions del Procurador del Convent de Santa Clara

Bme-1653-7.4
    «Primo és pacte que lo dit Magnífich Anthoni Tello Procurador del dit convent de sancta clara serà obligat en pagar cada any divuyt lliures per lo salari del donat.
    Item serà obligat en pagar en lo any als pares de sant francesch vint y tres lliures que se li dóna de ordinari.
    Item pagarà cada any vuyt lliures per los anniversaris.
    Item pagarà las medicinas y farretjar.
    Item tindrà obligatió de fer venir de Mallorca cada any vuytanta cortans de oli desde las festas de tots los sants fins a Nadal.
    Item serà obligat en donar a dit convent cada any set quintars de formatge en lo mes de Mars bo y rebedor.
    Item tindrà obligatió en donar cada any a la mare Abadessa en la festa de Nadal trenta lliures per comprar tossinos.
    Item pagarà dit procurador a la mare Abadessa per la despesa ordinària de las mares monjas cada primer dia de mes vint y tres lliures las quals comensarà a pagar lo primer dia del mes de dezembre primer vinent per quant se li fa gràtia al dit procurador de octubre y novembre primer vinent y ditas dos mesades que havia de pagar, serà obligat dit procurador pagar a dit convent lo dia de sant Miquel del any Mil siscents sinquanta quatre antes de donar comptes.
    Item serà obligat dit procurador cada any en la festa de sant Michel en donar comptes y donar aquels originalment, reservant-sen copia cellada ab lo cello de dit convent.
    Item és pacte que si dit procurador restarà debitor en la datió de sos comptes, no tendrà obligatió de pagar la cantitat que debitor serà fins que haja passat un any y si serà cobrador haurà de pendre lo que cobrador serà ab los censals de dit convent los que voldrà junctament ab la levada.
    Item serà obligat dit procurador en la datió de sos comptes carregarse tots los censals exigibles y cobradors cobrats o no cobrats.
    Item serà obligat en pagar la portió que tocarà al convent de sancta clara per las barcas armadas de vingudas de Provincials y commissaris conforme és acustumat.
    Item, serà obligat cada any de las festas de Nadal en avant donar vint y sinch lliuras per pagar cera y los béns.
    Item serà obligat en pagar lo que se acustuma per la almoina de las missas dels religiosos y religiosas qui moren.
    Item és pacte que dit procurador serà obligat en donar cada any al dit convent vuytanta quarteras de blat y trenta quarteras de ordi en lo estiu, lo qual blat y ordi se li pendrà en compte ab la forma quel pagarà.
    Item és pacte que en fer a dit procurador relatió que no y ha peñoras en la propietat que executarà, no tindrà obligatió de fer altre procehiment y se li pagarà la llevada y despesa.
    Item haurà de donar dit procurador un cadaf de mantega de vint lliures y lo cost de ell se li pendrà en llegítim pagament.
    Item és pacte que si durant esta procura morirà dit procurador o se partirà desta illa, que sos hereus encontinent sien obligats en donar compte de aquell any del que haurà cobrat y pagat fins en aquella hora de la sua mort o partida y si serà debitor hauran de pagar contants la cantitat que debitor serà y si serà cobrador pendran dits hereus dels censals del dit convent los que los apparexarà junctament ab la llevada que és a rahó de dos sous per lliure y lo que no haurà cobrat de dit any de la sua mort, que lo convent tindrà obligatió de cobrar los deutes.
    Item és pacte que si dit procurador no dóna satisfactió a la mare Abbadessa, y no cumple ab lo que tindrà obligatió conforme los precedents capítols, que dit convent immediatament li pugue revocar lo present poder...».