Domingo Marquès: Processons i pregàries per falta de pluja

Bme-1622-6

    En nom de la Santíssima Trinidat, Pare, Fill y Sant Sperit, tres Persones, un sol Deu, y de la Sacratíssima sempre Verge María, Senyora y advocada nostra (del Toro titulada) Patrona de esta Isla de Menorca. Sía a tots memoria en esdevenidor com en lo any de la Natividat del Senyor, mil sicens y vint y dos, essent estats los dos precedens de 1620 y 1621, abundantíssims y fertilíssims, per cástich de nostros pecats, abusant de la abundancia que sa Divina Magd. per sa infinita bondat y clemencia mos donava, comensá lo Cel a mostrarse avar en no donarmos pluja, los mesos de Setembre, Octubre, Novembre y part del Desembre del any passat de 1621 en tots los quals tres mesos y dies, no fonch servit Nostre Senyor regar la terra en tant estrem que los Pagesos y Conradors no pogueren conrar ni sembrar, fins los últims de Janer, del qual temps a esta part, en tota la present Isla de Menorca, no ha plogut que sía cosa considerable, estant los camps sensa herbes, ni pastures algunes, per los bestiars, en los quals per la molta flaquesa y sobrat rigor del invern hi hagué notable mortandat de cada especie y assanyaladament en lo boví, en particular, en lo terme de Ciutadella. En la qual1, com per aplacar la ira de Deu Nostro Senyor, a petició dels Magnifichs Jurats de esta Isla, se haguessin fetes moltes y diverses pregaries de Goigs de N.a S.a, processons per totes les Iglesies de dita vila, moltes setenes de peregrins per Sn. Joan d’ Artuig y una setena a Nostra Senyora del Toro, Patrona y advocada nostra, y voluntariament la Confraría de la gloriosa Santa Escolástica que la tenen los Conradors, altra setena de peregrins a dita Casa de Nostra Senyora del Toro, y la Confraría dels Parayres altra processó de peregrins a Sn. Juan de Artuig, acompanyada de la major part dels confrares vestits de blanch y lluminaria, los Pares de Nostra2 Senyora del Socós del orde de S. Agustí, a soles, sens llaichs, més de dos qui aportaven en hombros la Imatje de Nostra Senyora de la Soledat féren altra Processó a la Montanya de Santa Agueda y no ves menos la Confraría dels sastres havent fetes les seues Processons, devocions y pregaries amb molta lluminaria y acompanyament de peregrines vestides de blanch a S. Joan de Artuig y moltes altres diverses y particulars devocions de disciplinats que assí seria llarch de contar, per esser cosa extraordinaria, com es lo Clero fer Processons de matinada antes del día, amb les capilles de les musses posades, cercant y visitant totes les Iglesies ahont está custodit lo Santissim Sagrament del Altar que para sempre sía alabat, totes les quals rogatives, pregaries, devocións, Peregrinacions y Processons com no bastassin per aplacar la ira de Deu Nostro Senyor, a petició dels Magchs Jurats per lo dit Rt. Clero de la Parroquial de Ciutadella, fonch determinat fer una molt solemne y devota Processó, visitant amb ella, totes les Iglesies ahont está custodit el Santissím Sacrament aportant per Caudillo y blandó la Imatje de Cristo-Crucificat de la Capella de les Animes de la dita Iglesia de Ciutadella, imatje de grandíssima devoció y de estatura grandiosa tant que per aportarla foren necessaris vuyt homens; los sis o la peana que li feren, y un a cada bras de la Creu amb ses vares, a la qual processó hi hagué molts disciplinants y peregrines vestides de blanch y assanyaladament una persona devota qui desnua o despullada de la cinta anamunt, amb una grossa cadena, part cenyida y part arrastrant, cuberta la cara amb un vel negre, a modo de cogulla, aportá sobre les carns una pesada y molt grossa Creu que está en dita Iglesia, entrant per lo portal de les Squelles, la qual Creu serveix per la representasió del misteri del endevallament que quiscún any o molts se representa en dita Iglesia y que per le seua grandaria y pes, dich que als brassos de ella se arrimen dos escales per hont pujen los qui representen Joseph y Nicodemus fer lo endevellement, cosa que movía y mou a compassió y llástima a tots los circunstants, que perque es sapia lo pes y grandaria de ella dich que lo abre de la Creu te d’altaria vint y cinch pams y lo travaser vint, y de gruix cuatre dits que sens dubte deu esser de pes de devuyt arrobes y esta Processó se feu a Ciutadella divendres a quinse de Abril del dit any 1622.

(...)

1 Corregim gual.

2 Corregim Mostra.

Comments