Baralla al Cos de Guàrdia de Maó

Bme-1643-13.3

    Vui a las quatre horas de dia al temps que la cavalcada passava per la plaça se a mogut ruido devant del Cuerpo de Guàrdia o llonja d’esta vila haont entren de guàrdia tots los dias una conpania y estant de guàrdia la del capità Raphel Montanies he acudit y e fet capturar dins dit Cuerpo de Guàrdia al que ha ocasionat dita inquietut qu·és Barthomeu Capó. Aquí matex dins dit Cuerpo de Guàrdia se a mogut altre ruydo haont he acudit y he trobat passadas de cent espasas de sembainadas sens poder averiguar qual fos la ocasió fins demprés que se a apasiguat y me a refferit Antoni Josep Carbonell, cap de esquadra, que dit Barthomeu Capó lo havia desafiat dins dit Cuerpo de Guàrdia estant dit Carbonell de guàrdia y que demprés de capturat, Cristòfol Reias, camarada qui era també dins dit Cuerpo de Guàrdia, a presas las paraules per dit Capó dient “encara nos fornicaran” a què ha respost Antoni Cintas de Sant Antoni qui estava de guàrdia dient que tingués més respecte al Cuerpo de Guàrdia y a la bandera que estava allí y que se’n anàs molt en bona hora a què ha respost dit Reias que no se’n volia anar y ha posat mà a la espasa contra dit Sintes y demprés me a refferit dit capità Montanies mon lochtinent, que ell a acudit axí matex que se a mogut el ruydo y que no és estat part per poder-ho apasiguar sinó que dit Reias sens guardar-hi respecte a posat mà a la espasa y que Pera Fuxà Celler li a ajudat a que fes esta actió tant atrevida y que demprés, havent-lo capturat a dit Reias y volent-lo llevar a la presó, li a tirada una estocada per lo qual és estat forsat haver-lo de dexar el qual Reias s’és retirat a la iglésia y a cap de un rato me a vingut a notítia que estava ferit de una estocada en la espal·la esquerra qui és ferida penetrant y perillosa de mort segons me a refferit Josep Iguals qui l’a curat; he acudit a la iglésia y me a dit que entén que dit Antoni Sintas lo ha nafrat he secrestat a dits Fuxà y Sintes y niguns n’e poguts capturar y tinch arrestats a molts de una part y altre de què me a aparagut avisar a Vossa Señoria cuya molt Il·lustre persona la divina guarde. Mahó a 24 de juni 1643.

Thomàs Abadia

Comments