Inventari de Pere Serra, jurista

(...)
        Primo los dits procurados trobaren en la dita heretat hun alberch ho casa hon lo dit deffunt vivint solia habitar e en lo qual ell finà sos derres dies e la qual és cituada en la dita vila de ciutadella en la cantonada olim del Call, qui affronta en la carrera pública qui va dret camí a la sglésia de Sant Anthoni dins la entrada de la qual casa qui era del dit deffunt trobam les robes e béns siguents. 
        Primo hun artibanch qui és de tres cases d’àlber lo qual dix la muller del dit deffunt que era de mossen truyol en la una de les quals casas fou atrobada una batma de lautó abte per rentar les mans. 
Item una pua de ferro abta per affilar al torn. 
Item hun ram de fil de stopa e dos rams de fil de lli
Item hun altra artibanch ab son pany e clau ab alsguns pedassos de càmen oldans. 
Item hun altra artibanch vell sens pany ni clau.
Iten dues stores d’espart per tenir los peus oldanas
Item hun retaula de la Salutació affix en la paret
Item una làntea de vidra ab son gorniment qui penjava a la antrada.
Item hun viret de fust abte per tenir vires
Item hun pagès de fust abte per tenir lumaner.
Item hun banch de fust de quatra peus
Item XVI sturmies de palma plenas de palla.
Item hun tinell de fust plantat a la paret ab frantisses e vergas de ferro.
Item hun armari plantat a la paret hon havia dues ampolles de vidra dos brocals e tres satrills de vidra.
Item hun scambell de fust
Item hun perpal de ferro

En la entrada de la casa qui va al pati major de la dita casa trobam les robes seguents:
Primo una cadira de fust de barber venessiana
Item una tauleta de fust ab sos petges clavats
Item una fusera de fust
Item hun paneret de verduchs
Item una caxota dolenta ab una marcha al cap
Item hun artibanch de fust sens pany ni clau dins lo qual havia dos pots dolents.
Item una gerra en que ha stat mantega
Item una taula llarga de una pessa de noguer ab sos petges.
Item una gerreta patita de terra.
Item hun cadaff d’estany
Item hun fogó de coura patit abte per cremar carbó
Item dins hun armari de paret trobam les robes seguents:
Primo una llumanera de lautó ab tres metxes més tres axetas de coura.
Item hun saler de vidra cubertorat.
Item huna ampolla ab dos gots de vidra.
Item dos pots de terra abtes per tenir composta.
Item una olla cuscussonera. 
Item una lliura tendera de ferro. 
Item tres panerets de canya. 
Item hun almut de fust
Item hun mirall qui penjava a la paret
Item hun capell de palla e una lanterna tot dolent

En la dispenssa prop de la dita entrada trobam les robes seguents:
Primo una pastera ab sa cuberta e petges sotil
Item dos librells de terra envernissats plantats a a la paret
Item quatra sedassos abtes per passar farina
Item una gerra verda envernissada
Item huns cercapous de ferro
Item dues pots de portar pa al forn
Item quatra fanyados de fust
Item hun cernador de fust
Item una cenelleta de palma patita
Item hun paneret de verduch
Item quatra mitges lanas e IIII thovalles de pastera dues cominals e dues sotils.
(...)