Sebastià Pons: Memòries

Bme-1815-1829-13.3

Dia 17 Abril 1815 a las quatre de la tarde prengué posesori de la Rectoría de Mahó el D.r Fran.ch Sintes.

            Dia 13 Matx 1815 mori Juan Donat de desgrasia de una peña qui li caigué demunt cuant feyen la Costa llargue de las tancas del Carme.

            Dia 14 Matx 1815 M.e Christofol Corantí se doná la mort tallanse ab un rahó la gargamella y derramá tota la sanch.

            Dia 16 D.bre 1815 arribá a Ciutadella el Bisbe Jaume Creus.

            Dia 21 Mars 1815 succehí la desgraciasiada mort del S.r Pere Blanch y la sua Críade, el primer fonch asesinat dins al llit, y el segon a le escale del terrat.

            Dia id.m un Señor qui se deye Purísima, avia tems enave distret, y a las vuit del matí se tira capavall de la taulade, y fonch mort.

            Dia 7 Matx 1816 Juan mon fill se rompé un bras jugant al joch a lañ.

            Dia id.m Un cá se menjá las vergoñes de un al.lot de la Misericordia en Case de la dida.

            Lo añy 1817 fonch un añy moltisim desgresiat per los sembrats per falta de aygu. Feren pregarias estreordinaris. Die 22 Abril a le Arreval Nova tragueren la Mare de Deu ab profesó y devellaren fins a Calefiguera, y de allí enaren fins al Castell vell.

            Día 25 Abril dugueren la Mare de Deu de Grasia a le Parroquia, y feren pregarias vuit dias.

            Dia 28 dito: los frares de S.t Fran.ch feren tembe pregarias: tragueren ab profesó al S.to Christo, y despues lo collocaren baix los greuons de lo altar major, y feren pregarias vuit dias.

            Dia 30 dito: Los frares del Toro feren tambe pregarias, dugueren ab profesó la Mare de Deu del Toro al Mercadal, y al día primer de Matx an el Mercadal plogué, si be que no fonch molt.

            Dia 1.er Matx a le Parroquia feren tambe pregarias, tragueren ab profesó la Vere Creu y la dugueren a le Sanch, y de allí la tornaren a le Parroquia.

(...)

            Dia 13 Juliol 1818. Feren corre la Vila axencada en un burro de Caraboné una dona qui se deya la Taterrina, per suspita de Arcabota.

(...)

            Dia 28 D.bre 1829 — Feu una nevade que cadá cobert tot el Camp, Carrers y taulades. Continuá al mal temps fins dia 13 Jener que repeti la neu una cose major, pues se contá no aver vist nevade semblant desde lo any 1791.

            Dia 2 de Febrer torná repetir la navade sols que no fonch ab tante abundansia com las dues anteriors, pero el mal temps sempre continuant, y continuá un mes de seguida.

            Dia 7 Fabrer 1830 deves las vuit del matí caigué una formidable peña devant la Consigna qui trobauen pesave pasat de 1000 quintás, arruiná enterament sis magatzems, y un tros de las Cases de la Consigne y se tingué per gran sort en que no agué ninguna desgrasia.

            Dia 27 Matx 1830 a la una de la matinade un tal Sobirats de la Arreval Nove qui se avia venut per Quinto, dona la mort ab puñeladas a una jove qui se anomenave Antonia Canet. Cuatre Americans lo agafaren al matex acto, y ell mateix confesá ser el reo y que lo avia fet per gelosia, de manera que dia 13 Juliol del mateix any fonch pasat per las armas en la Esplanade de Maho.

(...) 

Comments