Llista de robes amb motiu d’un esponsalici

Bme-1759-7.2

        Llista de las robes que rep Juan Pons per los esposoris que fa en Catalina Villallonga y Mercadal vuy als 19 de juriol 1759 que las rep emplando (?) sens estim.

Primo una caxe de noguer nova.
    tres vànevas de cotó y una comuna novas.
    vuyt llansols, dos de drap de la costa, un de oulande, un de escambray y quatre de drap nous.
    vint y quatre camias, 12 de drap, 6 de drap de la costa, 6 de tela de trae (?) novas.
    tres estuvalles, duas comunas y una de cotó novas.
    denou tuvellons 10 de cotó y nou de cumuns nous.
    tres taveyoles, duas comunas y una prima novas.
    set cànyums nous.
    vuyt coxineras, sis descambray, quatre grans y duas patites, duas de oulande novas.
    set mocadós, dos descambray, y sinc de oulande nous.
    tres mocadós, dos de sede y un de llista nous.
    trenta carendaxus, duas dotzenas en mostre, y sis de llincs nous.
    tres tucados de aulande nous.
    sis trenca frons nous.
    tres benes de sengrar novas.
    deu rabosillos, tres gornits de rande, dos de mito, tres musalí, dos lo un de aulande y l’altre en tela de trae (?) nous.
    sis rabosillos d’endiana fina nous.
    set rabusillos de dumàs nous.
    dos rebusillos de sede tursade negres nous.
    dos rabusillos de escot y nou, y un usat.
    vuyt deventals, un de tafetà, un de cotonina, quatre andiane fina, dos andiane comuna.
    nou gipons, dos de dumàs, tres d’estamanya de mans, dos nous, un usat, dos d’escot nous, un d’estam torsut nou y un de            blanc nou.
    sinc faldons negres, un de sede tursude nou, un de filosello nou, dos estemanya de mans, un descot.
    sis faldons de andiane fina nous, dos endiane inglesa.
    dos faldons de andiane comuna nous.
    dos faldons, un de tafetà y un de llista d’erbas nous.
    quatre faldons, tres de calamandria nous, y un de llisteta nou.
    dos faldons de mitja llane nous.
    dos faldons blanchs d’estopa nous.
    quatre pareys de calses, un parey de sede nou, dos pareys de filadís nous y un parey de llanilla nou.
    quatre pareys de sebates noves, dos negres y dos blancas novas.
    nou mantellinas cumprès (?) quatre mentetas noves y de las ditas n i a una de blanca de cotó, duas escot, duas escot cordellat     noves.
    sinc tocas per la cova novas.
    las tocas per las cuxineras tiran 3 canes.
    dos mirays, un gran, un mitjanser.
    sinch ventays de papé nous, dos de fins.
    sis cuxins, quatre grans, dos patits d’endiane comuna nous,
    una cota d’endiane fina nova.
    un bau<u>let for[r]at de vermey en clavasó.
    una capsa y una pinta de marfil nou.
    dos capells, un negra fi y l’altre de paumes.
    un faldó de bucosi (?) usat.
    un cobritaule de endiane fina.
    un mantell d’estam nou.
    4 rusaris, un de robins, un de la ter[r]a sante, uns de vidra y un d’essabage.
    tres butanades de matall.
    una collera de plate.

Comments