La festa de Sant Joan a Ciutadella

Bme-1702-7.5

        Primo que los obrers de la Obreria de Sanct Juan vigília de la sua festividad, van ab son pandó, aprés de esser-se agregats, y ab los convidads a la Iglésia de St. Juan de Artuig a cavall ab cavalls per fer celebrar completas solemnas en dita Iglésia acompañats de los cavallers, que lo obrer militar convida; y li fan merced; y a la tornada passen algunas carreras, axí per el Born, com per la Plassa de esta Ciutadella; y per esser la functió de nits, se posen alguns fasters en dits puestos signanter1 a Palàcio, y a la Casa de la Universitat General.
        Item, que el dia de St. Juan el matí acostuma surtir la mateixa cavalgada passejant-se per Ciutadella y per el Pla de la Font, passant algunas carreras en dits Pla de la Font, Born y Plassa, com està dit.
        Item que en dita festivitat los obrers passats, qui han tingut devoció, han fet celebrar offici mayor en la Parrochial, y lo mateix poran fer los actuals si tenen devoció.
        Item, que lo mateix dia per la tarde, después de haver passat las compañias al Pla de la Font ahont concorren el M. Ilte. Señor Governador, Mgs. Jurats y demés del Magistrat, y el poble, que desitje vèurer esta functió, devalla la mateixa cavalgada y passe algunas vegadas per devant del Magistrat, y després se diverteixen tirant-se lledrioles, corrent a la sortilla y passant algunas carreras y altres invencions, que millor los appareix per entreteniment de la festa. Y en totas estas cavalgadas, han acostumat aportar devant del pendó persona qui toca el tamborino y flauta, y si los actuals obrers volguessen millorar de instruments, se poden valer de los que al present se atroben, com son xeremias, etc. que por lo passat faltaven.
        Item, que alguns obrers passats han acostumat fer un refresch com és el Obrer Militar en Sanct Juan después de las Completas, o en casa sua y el Obrer Capellà el matí després de la albada fa lo mateix; y seguint tant bisarro costum, y estil sobre este particular, poden animar-se los actuals obrers seguir el mateix per los qui los han assistit en ditas functions. Y últimament és costum que los mateixos obrers al primer diumenge después de la festa de Sancta Elisabeth fan festa solemna y sermó en la Iglésia de St. Juan y per la tarde acostumen fer ball y corregudas; y después de estas functions ve en esta Ciutadella la mateixa cavalgada, y passen algunas carreras en el Born y Plaça.
Corregim signantex.       

Comments