L’orgue nou de l’església de Sant Bartomeu de Ferreries

Bme-1825-2.1

Un nou orgue (1825)

1
Jo em vuy pusa á glusá
sobre un pensament furedat
qui yo el trob errat
pes perills que trob que eya
á los quals vull explicá
dins el curs de aquest glusat.
2
Á Ferreries me han dit
que un orgue volen fe
de una part trob poch profit
perque es un poble petit
que enseñansa no te.
3
Se enseñansa que vull dir
es falta de urganista
de musichs y gent sulfista
per un so de orgues surti
yo trob que no pot surtir
mes que una musica trista.
4
Els orgues ya don raho
que es una cosa molt bona
treuen tant com una trona
dins el temple del Señor
empero ey manca es millo
vejam llevo qui las sona.
5
Ells diuen que ameneran
un Frare de sant Francesch
pero ya tenim que aquest
el tenguin com lo voldrán
ay que errats trob que van
á lo dit me referesch.
6
jo vull que vulga venir
aquest Frare per soná
pero quant res no vuldrá
sempre lan de menteni
tot será ená y veni
ó si ahurá de mudá
7
Sabeu que es de carregat
cada volta ave de ená
Frare ya pureu torná
que eyá un Tedeum repicat
ó festa de solemnidad
qui per forsa am de soná.
8
Lo qui es es manxadó
mols se costerá res crech
ses viudes tenen es dret
y es carreg del manchó
poren fe oració
y manchá colca poquet.
9
Que no mes las sonarán
els Diumenges y Dimecres
que haurán de cantar completes
ó els Dijous de festa Gran
ses viudes mancharán
y el Frare tocará teclas.
10
Jo u trob una cosa estraña
viudes haver de mancha
un altre perill eya
si colca cano se españa
vejam ahont es se maña
per tornarlo adobá.
11
Jo nols consider capasus
per pusar un cano be
perque ello no es pot fe
sens art á forsa de brasus
y diuen que acaptan pedasus
per si acas se estreve.
12
Si axo ha de enar axi
viudes manchar dins el temple
no falta qui contemple
lo molt que pot succehir
yo tem que ellas puguin dir
beata Maria sempre.
13
Ses viudes solan pregá
per el seu difunt marit
y tenint aquest entredit
com lo poren cuntemplá
es tems que hauran de manchá
ya tenen aquell olvid.
14
Diuen que poren resá
antes de misa y despres
tenim que axi matex
se idea sempre ey será
ay si puriam manchá
que lorganista en volgues.
15
Vull dir que no es reho
perque es perjudici seu
y me explicare en breu
quin es es perill mayo
los lleven la alcasio
de encomensar a Deu.
16
una cosa lletja trob
viudes haver de manchá
altres de millors ni hiá
ya els diré á poc poc
se polvora llun des foch
no te perill de daña.
17
Cert que nols se doria
aquesta comisio
ni un sol tampoch mon tindria
y duneré se reho
se bona devocio
enirá perdent cada dia.
18
Si jo eu avia de doná
que fosin mols al daria
per no esta esposats un dia
á no porerlas suma
que aquell no pugues manchá
per causa de malaltia.
19
Que sian mols es necesari
per se cosa surtir be
posen se mancha es mese
es Regidors y Clavari
y colca dia el secretari
en no teni res que fe.
20
En fin ells se compondra
axi con sebrán millo
jo els he dat me opinio
sils hegrada la pendrán
y si no quin embo en tindrán
de serca es manchado.
21
Se asunto vull dar fi
no perque estie acabat
yo just lo dex comensat
perqui voldrá afegi
y per concloure ab un lleti
Finis Opus Coronat.
Comments