Josep Ximénez: Regulacions de la vila de Maó

Bme-1781-7.5

En lo que mira a la policia de la vila. 

Pmo        Que ninguna persona tiria en las Plasas, ny Carrers de esta Vila fems, ny inmundicia alguna, baix pena de quatre reals plate per cade vegada que Contrevindrán.
2do          Que cade disapte en la tarde tots los Caps de familia agranien ô procurien fer agrenar el Carrer, cade hu la encontrade de la Casa que habita en pena de dos reals plate.
3o         Que ningu pugue tenir per los Carrers ny Plasas de esta Vila Tocinos, Anades, ny Galls de India en pena de quatre reals plate.
4o            Que ningu se atrevesque â Jugár en los Carrers plassas ny Camins de esta Vila, en los dias de Diumenges y Festas baix la dita pena.
5o            Que tot Mercant ô Venedor en los dits dies de Diumenge ô festa, tinga la Botiga tancada, y no vengue cosa alguna [excepto comestibles] en pena de tres pessas de vuit plate.
6o         Que ninguna persona llansia en los Carrers ô Plasas de esta Vila algun animal mort, baix pena de quatre reals plata y del gasto de ferlo tirár fora Vila.

En lo tocant a Comestibles 

Pmo        Que ningu pugue comprar Blat, Ordi, ny llegums cullits en el Terme de esta Vila, per revendrer en pena de tres pessas de vuit y confiscacio de lo Compràt.
2do         Que ningu pugue comprar fruytes, Verduras, Animals de ploma ny Carbó per revendrer, antes de las onze horas del Matí en pena al Venedor de quatre reals plata y al Comprador de confiscacio de lo comprat.
3o         Que ningun Pastador, ny Flaquera pugue fer Pá per vendrer sens llicencia en Escrits del Amostesaph, el qual assenyalarà el pes que deurà tenir cada pà y el preu a que se haurà de vendre, baix pena de quatre reals plata y confiscacio del pà.
4o            Que ningu pugue vendrer Carn Bovina, Cabruna ô Bestiar de llana, que en las Carnicerias y la de Tocino fresca en la Plasa de las ditas Carnecerias ab ciencia y permisio del Amostesaph, als preus qui are son y per temps seràn taxats per los Maghs. Jurats de esta Vila en pena de 3 pessas de vuit plata y la Carn confiscada.
5o            Que no se pugue vendrer Tocino salat sens antes haverlo denunciat al Amostesaph, y se deurá vendrer al preu que per este ô per los Maghs. Jurats los será taxat; en pena de 4 reals plata y confiscacio del Porch salàt que se haurà venut.
6o            Que tots los Pescadors, y altre persona que vulga vendrer peix fresch, el degue aportàr tot de una Vegade [essent possible] â la plase de las Pescaterias y vendrerlo ally; y no se podrà vendrer peix en altre part ny pasetjarlo per los Carrers que despues de las quatre horas de la tarda en lo Ivern y de las sis en lo Estiu, en pena de quatre reals plata.
7mo          Que tota persona qui Vendrá peix lo degue vendrer al preu taxat per los Maghs Jurats, ô per lo Amostesaph per estes authorisat, en pena de 4 reals per cade vegada que lo vendrán â mes alt preu.
8o            Que despues de haver venut peix a un preu, no se pugue vendrer el matex â major, en pena de quatre reals plata per cade vegada.
9o         Que tot Carnicer ô Pescador qui donará pesada de Carn ô peix curta de una Onçe, incorrerá en la pena de 4 reals plata, y la pesade Confiscada per los Pobres.
10         Que tota Bota de Vi, Oli, Sucre, Caffé, y altres efectes de semblant Specie qui se heurá Comensát â vendrer á un Preu, no pugue fer pujada â major preu en pena de deu reals plate y Confiscacio de ella.
11         Que ninguna persona pugue Mesclar per vendrer Vi, ny Oli de una Bota, ab el de altre, en pena de deu reals plate, y Confiscacio del Vi, û Oli mesclat.
12         Que el Blat, Ordi, Llegums, Verdures, Formatje, Mantega, y demés fruits de esta Ysla no se puguen vendrer â major preu del que será taxat per los Maghs. Jurats de esta Vila en pena de 4 reals plate y confiscacio de lo que se anirá Venent.
13         Que ningu vengue Vi nou fins al primer Xbre. en pena de 3 pessas de vuit plate.

En lo que mira a Mercaderias, y Efectas de fora la Ysla. 

Pmo     Qualsevol persona qui comprerá Mercaderies, y efectes a la persona qui los haurá aportat ô fets aportar de fore la Ysla, será obligada a vendrer las matexas per spay de tres dias a los individuos de esta Ysla per provisio de las suas Casas, no pero para revendrer; al preu que ly serà assenyelat per el Amostesaph, en pena de tres pessas de vuit plata y confiscacio de lo Comprat.
2do         Que las Mercaderias y Efectes estrengers qui seràn venuts per segona vegade en esta Ysla no podràn vendrerse â la menuda sens licencia del Amostesaph y se deuràn vendrer al preu que este assenyalarà; Y per los drets del Amostesaph se ly deuràn pagar â raho de un dobler per lliura Mallorquina del cost de dits efectes ô Mercaderias, en pena de 3 pessas de vuit y confiscacio de la Mercaderia.
3o         Que tot Venedor degue vendrer ab pezos y Mesuras aprobades per el Amostesaph, ô son Deputat en pena de 3 pessas de vuit plata.
4o         Que ningu puga tenir Botiga per vendrer cosa alguna sens permissio del Amostesaph, ô al menos sens haverlo participat al mateix â fi de que los tals qui voldrán tenir Botiga pugan quedàr instruhits de estas regulacions, en pena de 3 pessas de vuit plata.
5o         Que tot lo dames previngut y dispost en lo Llibre de Amostesaph de esta Vila, no essent Contrari a lo sobredit, serà â la disposicio del Amostesaph el ferlo, ô no observàr segons requiriràn las Circumstancias del temps.

        Y â fi que vingue â Noticia de tots y que ningu pugue allegàr ignorancia, se fixarà la present per los llochs Publichs y acostumats de esta Vila. Dat en Maho als 31 Octubre de 1781.

Joseph Ximenez Amostesaph

Comments