Josep Rechart: Combat de Jovito (Cuba)

Bme-1897-2.1

      Cumbat de jovito                                                     

                                                                       30

   En Jovito van tení

dia 13 gran cumbat

a un punt molt retirat,

y es temps de revují

filibustés van surtí

fent foch per cade custat.

 

              31

   Dos mil cuatre cents malvads

vijilaven prop d’ es riu,

per aquet mateix mutiu

van surpendre afenads

cuatre cent y cinch suldats;

¡acte trist y pusitiu!

 

              32

   El señó Bosch es de plaña

com a militar, aquí

d’ una bala va murí

cridant: ¡viva España!

Molts hunors sí, se guaña

un Jefe qui mor així.

 

              33

   Mes de vuit horas durá

aquet terrible cumbat,

era tantisim pesad

y sens beura ni menjá;

mols Jefes van perillá

y tambè algún suldat.

 

              34

   Total de bajes leals

dotze morts trente nòu ferits

ben cuidats y recuits

y curats de tots es mals;

en aquet cas son iguals

es grosus y es petits.

 

              35

   En aquet foch van tení

es cuvars filibustés,

curante nou mors ó mes,

certament no u pug dí

perque no custum mentí

ni y teng cap interés.

 

              36

   En mitj de aquet cumbat

es suldats van demustrá,

valor y pit per venjá

se mort de aquell hunrat

señor Bosch apreciat

tant just y bò com es pa.

 

              37

   Tenint ja tranquilidad

y órde per descansá,

es ranchu van prepará

en molte fecilidad;

después de avé manjat

¡viva España! van cridá.

              (...)

Comments