Joan Roca: Diari de Maó

Bme-1790-13.3

Diari del añy 1790 

        Se ha publicat en el pulpit de la Parroquia de Maho, que en lo añy passat 1789, han administrat 487 baptismas; qu’hey ha hagut 300 morts, 153 cossos y 147 albats; de modo qu’havem guañat 187; y que s’han contrets 75 matrimonis. Tot esto sens contar los casaments, nats, y morts apartañents a la Parroquia castrense. Temps cubert, y aygueta.
        3. Es partit per Sicilia el patro Boned Mercadal ab son xabech.
        6. Es partit per Sicilia el patro Mariano Vicens ab son brig.
        8. Es arribat de Barcelona el correu patro Jordi Pons ab son xabech, ab pleg de España, y differents officials y recrutas de este regiment de Seboya.
        9. Es partit per Palma el patro Miquel ab son xabech, y el Sr Juan Pons &c.
        10. Aygua quasi tot el die. Vent E; axi com los dias siguents.
        13. Los Jurats han comprat el carrech blat del patro Roses a 19 s. 8 d. y el del Po Anti Vinent axi com semblant blat se ven a Marsella. Aygua en la nit.
        14. Son partits per Marsella el patro Guillem Sintes ab sa balandra, y el patro Juan Mus ab son brig carregat de blat de Sicilia. Son arribats, de Sardeña el patro Antoni Rexac y de Sicilia el patro Jaume Vives, ab sos brigs carregats de blat, y de Barcelona el patro Marti Hernandes ab son xabech. Ventet SO.
        15. Son arribats, de Sicilia un xabech mallorqui carregat d’ordi y de Mallorca 2 xavegas carregadas de lleñam. Ventet SE. Es partit el correu per Barcelona.
        16. Es arribat de Barcelona y de America el patro Llufriu ab son brig. Son partidas per Mallorca 2 xavegas. SO y NE fort despues.
        17. Ab un prego publich ordena el governador de orde de la Cort, a qualsevol qui tenga o sapia qui te los dos escrits: La France libre, y Des droits & devoirs de l’Home, los denoncie, dins 15 dias, baix pena de 200 [...] per a uns, y un añy de desterro a los de inferior condicio &c.
        Juan Mus ab son brig ha pujat a Biniancolla per el vent fort NNE qui no li ha permes d’atacar a France, y en la nit es partit per Palma.
(…) 
Comments