Joan i Pau Fàbregues: Dony Pere Singlà

Bme-1894-3

Es teatro representa una sala d’ se casa de camp.—Una porta en es fondu y una á cada custat.—Una taula, cadiras, tinté, papé, plomas, etc., etc.


                                                        ESCENA PRIMERA

                                Don Pera Benet, drets en es centro de se habitació, discutint.

Pera     Com que jo te dich que si,

  en que tu ‘m diguis que no;

  perque tench molta rahó,

  jo no vuy que quedi axí.

  Benet, escolta: aquet mon,

  ple está d’ enveja y embuys,

  qui no dexan clucá ets uys

  y llevan tota se son.

  Se trafican tantas farsas

  en maldats tan amagadas,

  que resultan á vegadas,

  molts de disgusts y desgracias.

Benet   Tot lu que vusté m’esplica

  es una cosa ben serta,

  per assó cunvé aná alerta,

  no pusarsé en cap musica.

Pera     Pero lu que jo he pensat,

  es cosa que me cunvé

  y te dich qu’ em casaré,

  en que hu trobis desberat.

  Y no ‘m faxis enfadá.

  perque cada cual s’enten,

  y si tench aquet intent,

  ningú d’es cap m’el treurá!

Benet   Y turnemí, qu’ hem fet bo:

  se rabía, es desespera,

  y va mestost enderrera,

  fentné vusté cas d’assó.

Pera     Jo ja hu crech, criatureta,

  pero estich enimurat,

  y desitx ja se casat,

  en n’agradosa Tecleta.

  Es tant mona y tan hermosa,

  emb un cusset tant pulit,

  que desitx se es seu marit

  y qu’ ella sía m’ esposa.

  ¿Qué trobas?

Benet                    ¿Qu’ he de trubá?

  Qu‘ es vusté ja massa vey;

  no li serà cap remey,

  ni ningú li apruvará.

  ¡M’espant de que sigui axí,

  un señó, com vusté es,

  que no li fa falta res

  y que vulgui aná á patí!         

Pera   jo no som d’es teu pensá

  y emb assó tu vas errat,

  no serà cap desberat,

  de que jo en vulgui casá.

  Tu saps que no tench familia

  y que visch com un mussol,

  y veurem axí tot sol,

  es cosa que me fastidia.

  Com pens lu que jo tendría,

  si tingués una duneta,

  qui me fes se roba neta

  y m’adubás se camía,

  y despues, tot lu demés

  que tu saps y jo vuy di,

  y en ‘xicarmé es dematí,

  ja no ‘m faltaría res.

  Cumpañía deliciosa

  ja casi sempre tendría,

  y en s’amable cumpañía,

  semblaría jo una rosa.

Benet Creuría lu que me díu,

  si fos vusté encara jova,

  pero assó no es cosa nova

  y hauría de fe es cap víu;

  que si es descuidás un poch,

  se cumpliría es refrán,

  mentres qu’ á vusté entre tant,

  li farían fé es bujot,

  en que no fos Sant Juan,

  y un trist paperot faría,

  paperot, pitjó qu’ estrassa

  y de cap de carabassa,

  ja tutom el tractaría.

Pera   Perque m’han de catricà,

  catricá de lu que vuy,

  de si jo me cas avuy,

  ó de si me cas demá?

  Jo no se com es se jent,

  ¡qu’ en tot s’hagi de pusá?

Benet Tan sols per no mes rallá,

  sempre cercan argument

  en que pudersé ficá.

Pera   Ni ha qui volen sé personas,

  molt lis falta per seró,

  no cumprenen se rahó

  y s’imitan á ses monas.

  Si alguns es seu jep mirassin,

  et seus defectes veurían,

  y d’ altres no rallarían,

  per temó qu’ els catricassin.

  El mon es d’aquí l’enten.

  tot estriba en sebre viure,

  de molta cosa has de riure

  y viurás molt mes cuntent.

                                                                            (...)
Comments