Intruccions per a la criança d’infants bords

Bme-1792-7.7

        Instruccions subcintas en Favor de la Criansa y Educasio Phisica dels Infants espureos.

        Durant lo allatement dels infants se los pot donar pa reyat ab llet, o, com a [...] cuit. Será ben cuit lo que se los donará, y será mes tep que calent. El desmasiat calent daña el ventrey.
        Jamay se despertarán los infants per ferlos mamar, o, menjar, la nesesidat ja los desperta, y no se los donará una <una> cosa, ni altre de las dos luego que es despertan, y estan encare endormiscats no convé que se dormian a la mamella, o, menjant, per ser molt daños, ni convé ferlos por per adormirlos, de haont prové que molts de infants quant dormen se asustan, y ploran moltas vegades despertanse.
        Solament se donará als infants el mamar, y menjar que nesesitan, lo desmasiat fa tant de day¯u, com la falta, y si es posible convé sia a las matexas horas.
(...) 
        No convé el fer caminar los infants promptament, de aquest mal costum arriba que molts tenen las camas tortas, y altres de caminar tenen trenchs1 per el cap, o, alguna diformidat en altre part de son cos. La cervellera es molt convenient.
        El caminador de corretges per enseñarlos a caminar, fa que alguns tenen una espalla mes alta que la altre, o, alguna altre diformidat. El caminador de corriolas se pot usar sens dañy algun.
        Quant los infants cauen no los deuen perxar, menos encare se deu perxar el banc, cadira, o, altre lloc haont han caigut, o, ferlo perxar en el matex infant; lo primer no remedia el mal per ser la falta involuntaria; y lo segon es bastant per ferlos tornar vengetius, intollerans y colerichs.
        Riures de ells quant cauen, y donarlos coratge es lo millor per enar ells mes attents en quant y ells matexos estaran empegaits de caxarse quant cauen, y ab son instint natural las demes vegades trobarán el remey posant de la sua saliva al cap que se hauran fet.
        La Habitació dels infants desmamats no será humida, será un lloc orertjat, mes fret que calent. Dormirán dos en un llit, haont no estarán molt tepats, perque lo estar molt calents al llit los procura urogayaments, refredaments, reumatismes, tumors, y altres mals.
        Ferán quatre menjars en el dia: Dinar, y supar; berenar al matí, y a la tarde, y sempre a las matexas horas mentres sia posible.
        Lo que se los donará a menjar será cosa de facil digestio, un menjar simple es el millor, y propi per formar un bon temperament, y será mes tep que calent, lo molt valent fa dañy al ventrey y als caxals y dents. Los menjars serán nets, y jamay cuybats dins res de aram, ni altres metalls, per los funestos accidents que en poden arribar.
        Los infants mastegarán be lo que menjarán, no menjarán depresa, los aliments ben mestegats fan una bona digestio y un bon [...]: no convé pero que estigan molt en el menjar, perque esto no los acosumia de enar poc a poc en la feyna.
        No se los permetrá beurer ninguns licors espirituosos, la aygua será la sua beguda ordinaria, el vi sols podrá tal, o, qual dia ser permes als mes grans, segons los treballs podran aver fet. jamay se los permetrá el beurer fret, estant escalfats, o, suats, de jugar, o, de algun treball, esto causa indigestions, la febre, y algunas vegades inflamacions.
(...) 
        Jamay als infants se los contará cuentos, o, rondayas de Bruxots, exchijars, Diables, buyots, o, cosas semblants, lo que ells solen escoltar ab gust; axo pero los es molt pernicios, y los inspira un temor que los pot causar molts de accidents, com son supprecio de transpiració, tremolors, serraments y palpitacions de cor, Tiloqua = en sas, esmortiments, convulsions, y aduc mal de caurer.
(...) 

 Corregim terchs

Comments