Comptes mariners

Bme-1681-7.6

Compte de lo que han guañat y pagat fins vuy a 9 mars 1681
Barca del patró Miquel Taltavull
P[rim]o a dit patró se li ha pagat des de 20 janer fins a 9 mars 49 per-----
importa 7 l[liures], 3 s[ous]
Item a dit patró y la barca des de 23 janer fins a 9 mars inclusive a 3 s[ous]
importa 7 l[liures], 2 s[ous]
                            Mariners
Item Petru m[arin]é des de 20 janer fins a 9 mars a ------
Item Victorià des de 20 janer fins a 9 mars a dita rahó ----
3 l[liures] i 8 s[ous[
Item Petru ma[riner] des de 23 janer fins a 9 mars inclusive a dita rahó 3 l[liures] 8 s[ous]
Lluís Taltavull des de 23 janer fins a 9 mars a dita rahó 3 l[liures] 8 s[ous]
Lluís Pons des de 23 janer fins a 9 mars 1681 a dita rahó 3 l[liures] 8 s[ous]
                                    […]
Comments