Francesc Cardona: Excursió geològica

Bme-1879-9

            1879.

            Janer 23.

            Alcoig.

            Pedra ruada, trosetjada, blanquera y pedra dura compacta unicolor sendra mes ó menos fosc.

            1a Li diuen grava de Leó, res té, y axó que n'he mirada y rempuda molta.

            2a Res tampoc te dedins, defora colca Echinus d'estrella y redons.

            Aquestas dues pedras dominan aqui, se 1a mes que se 2 a.

           D'Alcoig anám a Binixems de Devant, amb bistia per dins d'es Lloc, surtint á n'es Camí d'es Russí, barrera de frente á un altre idem. que per un cami clós y dret atravésa es Plans de S. Llorens (dreta blat, y esquerra casi tot viña).

            De mitjan camí d’aquet clos, ja se veuen demunt ses pareds llisas (de Binixéms) ab fúas fóssils.

           Arribads a Binixéms, surtim per devant d'es Bué mes ó menos cap a Gargal, entram[1] á esquerra dins se estancia Ne Corral de Dalt. Aquesta tota, y cuant mes amunt mes, já está plena de fúas demunt llosas qui n'i ha á mils: moltísimas d'aquestas llosas están atapidas de Bivalvetas d'aigua dolsa, y algunas ab fúas. Aquí he trobat ses millors que dug. Pedreñ, (dur Color fosc, ab taccas —com sanguneras—) igual á padrera S. Carlos. Fúas y Bivalvas igual a S. Carlos y Covas Veyas.

            Dalt de tot de sa meseta mes alta aquesta de Binixéms á N. d'es Mal‑lloc id., entre millions de bivalvetas i he vist tres o cuatra Bivalvas grossetas com centims, també d'aigu dolsa: en dug un parey. Sa meseta aquesta -composta de varios trosus— está plena de clover, y se diuen Ses Sibillines.

            Resulta que tenim ja Bivalvetes y fúas d'aigua dolsa en tots tres vértices d'aquest triangul casi equilátero de 1 1/2 hora per lado, mes ó ménos: Norte, Covas Veyas; Oeste S. Carlos y Este Binixéms.

            De Ses Sibil.linas hem anat dret á ses Peñas (altas y raras) ó Mal‑lloc de Binixéms. Aquestas Peñas son de Cot vermey, blanc, blau, etc. Res absolutament tenen, ni i ha res per allá enmitx.

            Sols he trobat un com ruñó de ferro ó molt ferruginós que té be es garbo y s'escafa d’un Nautilus. Veurem.

            Crec que dins aquell Mal‑lloc, dalt ses Peñas ó per allá en terra deu trobarsi colque cosa Tornarí...

            Tornam arrera, per els mateixos pasos, y al saltar se primera pared, y entrar dins una vela[2] qui li diuen Se Talaya, qui te clover y molts trosus de ferro ó occid d'ell, casi bax de sa pared de saltar dins Ses Sibil·linas vetx un tros de peñas y terra grog blanquer, y d'allá m'endug varios trosus de pedra casi color rosa de maya fina qui tenen fóssils petits que per de pronta creg Zoofits, y venen á ser axó: plans (croquis).

            Convendrá: 1a Tornar á Binixéms Corral de Dalt per mes y millors fúas. 2a A Sibil.linas, per cercar es grissement de ses Bivalvetas, y sobretot per veurer si trob algun Ammonites com aquell que el Sr. Pons i havía trobad (sense veurel, pues li vatx mostrar jó) en un códul junt ab fúas fóssils. 3a A dita vela y Mal‑lloc per altres Zoofits y Nautilus etc. 4a Y sobretot una derrera es Mal‑lloc baix de tot, y derrera ses montañas inmediatas de cap á Xaloc y examinar ses caras qui miren a Mahó, de las cuals Mr. Hernite, segons Rodriguez, va tréurer alguns Ammonites.[1] Corregim entran.

[2] Corregim veda.

Comments