Disposicions econòmiques del Convent de Santa Clara

Bme-1716-7.6

        «Item per quant en dit nostre Convent es fan alguns gastos superfluos y no permeter el desgraciat temps en que nos trobam estas superfluidats, y anar carissimas las provisions de que necessita el Convent; manam à la Reverent Mare Abadessa (fins estiga desempeñat el Convent, y haje mudat el temps) no fasse gasto algu de lo que fins hare se es acustumat com son formatjades per la Pasqua, flahons per los ultims dias, rollos, ni cascas per el dijous Sant, ni altre cosa acustumade, puis essent poca cosa per las Religiosas, es molt de gasto per el Convent. Y axi matex manam que el dia de santa Clare y en altres dias solemnas no es donen mes que dos principis à la Comunidad. Y que en tals dias no se envie cosa de manjar, ni guisat, ni sens guisar à persona alguna; sols podra la Reverent Mare Abadessa antes de dits dias enviar alguna cosa molt religiosa à los benefactors del Convent, per correspondre à las obligacions de ell; y axi matex las religiosas particulars à los de la sua obligació».
Comments