Contracte d’amitgeria

Bme-1850-7.4

Sia a tots publich y notori com el S[eny]or Rafael Portella y Pons, vezí y del comers de Mahó, dueño que és de la poseció anomenada Tot Lluquet, del terme de Ciutadella, concedex amitges dita poseció al honor Rafael Casasnovas y Bonet, conredor vezí de Ciutadella, bax los pactes y condicions sigüents:

Motas entregades a amitger

P[ri]moQuatre bous estimats a quatre sous la lliura carnisera de carn, valor junts …. 100 [lliures], 0 [sous], 0 [diners]

Quatre vacas estimadas al matex preu y del matex modo juntas …80 lliures,  0 sous, o diners

Una sumera estimada per sun just valor   36 lliures, 0 sous, 0 diners

Cincuanta ovellas comprès un merdà

Tres truges

Un mascla y duas pollas de Índia

Vuyt barreras batent

Tota la palla que se cullirà al sementer de dita poseció

Tres aljups puant en pual y llibant, forn cramant, molí molent eb dos pichs

      Tot lo cual confesa haver rebut dit Casasnovas y se obligue entregar en la ocazió de la sua surtida de la poseció al pagès entrant.

Pactas y obligacions de l’amitger

1º Es pacta que el amitger deurà amanar la poseció en tres sementers a ús y costum de bon conrador y deurà sembrar-ne un cada añy de blat alternant sens poder-ne dexar per ningun motiu ningun tros sens sembrar; si algun añy trobasin convenient el S[eny]or i el amitger restoblar alguna tanca o pleta de blat, podrà restoblar-la lo amitger previs el consentiment del S[eny]or e indicant-li este la tanca o peratge per al tal restoble y no altrement. En cuant a l’ordi que se deu sembrar, deurà sembrar-se fora del sementer, y també allí ahont destinarà el S[eny]or y no més.

2º Deurà el amitger fornir y puzar totas las llavors  y grans per sembrar, los cuals deuran ser de la millor calidat, etvertint que el blat ha de ser xexa, y, si bé aparex al S[eny]or, podrà sembrar-ne una porcioneta de blanch, y la mitat de tots los fruyts de cualsevol espècia que sian tant naturals com industrials que se cultivan dins la poseció y lo que se vendrà deurà aportar-lo o fer-lo aportar a Ciutadella, sia en el moll de la matexa, sia al maguetzem, o en casa del meu encarregat que ting a la matexa, eb el cual vos entendreu y li donereu compte de tot lo que me correspònguia com a propietari, y sia de la vostra obligació a fi de cumplir en la present contrata.

3º Sens permís del S[eny]or no podrà absolutament lo amitger tanir en la poseció ninguna espècia de bastiar estern, o de fore casa, ni señar-ne ningun eb señal de barquera, i sí tot eb el señal de la poseció; tampoch podrà véndrer ni baratar ninguna espècia de bístia sens llecència del S[eny]or o del seu encarregat, accepto añells, alguna ovella, recorts y vadells, y después de vanuts deurà donar-ne conaxament al dit encarregat

4º Cada añy deurà sembrar una tanca o plete de llegum y la llavor serà puzada per amitger, com tan bé serà per amitger el entrecavar y metgencar; també podreu sembrar una barcella de faves fore del sementer per consum de casa per menjar verdes, y esta barcella la llavor serà a càr[r]ech vostro com també lo serà tot sun respectiu treball.

5º Lo amitger tindrà la obligació de espedregar o fer espedregar eb sivera, espor[r]esar tots los añys el sementer, xermar y netejar-lo de malas rels en cuant posible, escampar los fems que tendrà en la poseció, y en cuant a las escombras de totas les parets y damés que ferà fer el S[eny]or dins la matexa, deurà escampar-las en senaya a una distància regolar, però si essedís de dita distància se treginarà eb el bastiar de la poseció pegant en aquest cas entre el S[eny]or y el pagès el home o hòmens que se nesecitaran per conduir el bastiar.

6º Deurà el amitger tanir en tot temps tots los hòmens nesesaris per goretar, binar, girar y sembrar el sementer, tot lo cual hanirà a càr[r]ech seu, com també el ben xercolar, etvertint que en el cas que suseís que se tingués molta erba en el blat del sementer a fi de què quédia ben net y xercolat, el S[eny]or se obligue a pagar mitat de los jurnals de los hòmens que tindrà de fore casa que se nesecitaran per ajuda de la conreció; el S[eny]or pegarà per un cavador de rocas de los més capasos sis cuarteras blat de la sua part y cuatre reals per avarcas per el matex, y mitat del gasto de ferrer y el pegès deurà mantanir el dit cavador.

7º No podrà permètrer el amitger dexar surtir el bastià de la poseció per fer ninguna espècia de treball que no sia en benefici de la matexa; tant solament podrà fer-lo per el S[eny]or y el condoctor; los bous tampoch podran surtir per ningun pretesto de la matexa per bàtrer, llaurar, ni per ninguna espècia de treball sens permís del S[eny]or o del seu encarregat.

[…]

10º No podreu permètrer a ninguna persona fàcia rama ni lleña comprès los lleñeters de cap respecta la escasès en la poseció; sols pudrà fer-la per el consum de la pos[e]ció que serà nesesari.

11º Tots los cuyros, pells y llana que se faran en la poseció seran a mitges i pagarem per amitges el gasto de adubar-las y el condoctor podrà fer ús de aquellas pells que per los cullars de las bístias nesecitarà

12º Deureu mantanir cundretas las parets, encadanats y clapers axí com las haveu rebudas de l’anterior condoctor per Sant Jaume y Santana y del matex modo y en el matex dia o temps deureu entregar-las en la ocazió de la vostra surtida que lo serà en el dit temps, y el pagès entrant se ferà càr[r]ech de la mia part de blat y ordi que me entregareu el dia de las mezuradas y aportar-lo en Ciutadella, com queda dit, al meu encar[r]egat

[…]

20º Sempre que el S[eny]or vúlguia hanar o venir de la poseció o algun de la sua família o el encarregat de ell en Ciutadella, o trobant-se los dits a la poseció vulguen hanar a alguna part, deurà lo amitger enviar-los o aprontar-los totas las bístias de cabresta que demenaran de la poseció, no estant alguna impedida llegítimamnet de fer servici, y ell matex o un missatge acompañar-los.

[…]

Comments