Conquesta de Menorca i fundació del convent de Nostra Senyora del Toro

Bme-1780-2

                                                                                     (...)
                                                                        Però el conquistador 
                                                                            rei Don Jaume el Guerrero, 
                                                                        quan tragué los infeels
                                                                        de Mallorca, des de ella
                                                                        envià sos missatgers
                                                                        al Moixerif, el qual era
                                                                            senyor i rei de nostra illa,
                                                                        i lo féu son tributari.
                                                                        I quan son fill rei Don Pere
                                                                        anava a conquistar
                                                                        Alcoll, que de moros era,
                                                                            entrà en el port de Maó
                                                                        i el moixerif, en efecte,
                                                                        lo regonegué senyor
                                                                        amb tributs i reverència;
                                                                        però un mateix temps
                                                                            li era traïdor, respecte
                                                                        que amb un correu escrivia
                                                                        donant notícia certa,
                                                                        al rei de Alcoll del succés.
                                                                        I quan va esser descoberta
                                                                            aquesta traïció
                                                                        que se feia, vil cautela!
                                                                        el rei Don Pere jurà
                                                                        de treure’l de esta terra
                                                                        i de tota ella expel·lir
                                                                            la mahometana secta,
                                                                        i no lo pogué acomplir
                                                                        puis morí, que és un cert deute
                                                                        que pagam tots los mortals,
                                                                        però encarregà lo efecte
                                                                            del jurament a son fill
                                                                        rei Anfós qui, en prestesa,
                                                                        féu enllestir una armada
                                                                        de cent i vint i dos veles,
                                                                        anant en sa companyia
                                                                            nobles, senyors i plebeios
                                                                        i, en particular, pares
                                                                        mercenaris, qui vui tenen
                                                                        prop nostra aldea el convent
                                                                        qui a la vista se ostenta.
                                                                            Arbolaren lo estendart,
                                                                        ja salpen i ja naveguen,
                                                                        ja fortuna los separa,
                                                                        ja salvats tots se apleguen
                                                                        en el port i, animosos,
                                                                            ja comencen la pelea,
                                                                        ja los moros se acovarden,
                                                                        ja victoriosa se ostenta
                                                                        nostra tropa, ja se canten
                                                                        mil al·leluies i versos,
                                                                            ja la nostra fe sagrada
                                                                        se exalça i se celebra
                                                                        en el lloc coinquinat
                                                                        de aquella bàrbara secta,
                                                                        i ja queda nostra illa
                                                                            per Aragó i en ella
                                                                        plantada la santa fe,
                                                                        que sia exaltada sempre.

                                                                                    Ronxa
                                                                        Sileno, a quant has dit
                                                                        he prestada atenció
                                                                            escoltant aquest sermó
                                                                        que mai havia oït.
                                                                        I perque no vull fer flaca
                                                                        quan voldré dir lo que deies
                                                                        me he omplertes ses oreies,
                                                                            es cap i una butxaca.
                                                                        Mes encara me has de fer
                                                                        un pler petit i molt magre,
                                                                        i et donaré sa paga
                                                                        que dóna un frare almoiner.
                                                                            Digues-me com se és fundat,
                                                                        que jo de això no sé res,
                                                                        aquest convent qui aquí és
                                                                        en lloc tan deshabitat.

                                                                                    Sileno
                                                                        El rei Anfós va donar,
                                                                            quan guanyà la illa tota,
                                                                        a esta família devota
                                                                        lloc a ont poder estar
                                                                        i heretat juntament,
                                                                        segons he oït contar,
                                                                            perque poguessen fundar
                                                                        i edificar convent.

                                                                                    Ronxa
                                                                        Jo pens que tots los que hi són
                                                                        són homos de santa vida.

                                                                                    Sileno
                                                                        El prior n’és fora amida,
                                                                        és exemplar en el món.
                                                                                        (...)
Comments