Antoni Febrer Cardona: Explicació d’alguns termes menorquins

Bme-1830-12.1

En ninguna parte

En llóc.

Aumòn. Y tambè solêm dir En llóc.

Entonces (en unos casos).

Después (en otros).

Llevó y

Llevónsas.

Llevó, llevóras ô llevónsas, es diu en l’estil familiar. Y Â las horas, ô desprès es diu en l’estil grávê.

Bandeja

Bacína

Bacína, no es diu sinò de la ribèlla de fèr la bárba.

Orinal

Orinál. Bací

Bací es sól dir d’el plát ab qu’es capta per las a´nimas. Orinál, es diu quand es de térra y petit. Si es gros, es diu Muxína, ô Servíci: Y si es petit y de vidre, es diu Ventòsa.

Sebo.

Manteca de puerco.

Sain.

Entresijos.

Lardo.

Seu.

Seím.

Seu, es un nóm genéric, qui significa el grèx tánt d’els pórcs ô tocínos, cóm d’els bóus, d’els moltòns, de las cábras, etc. Saím, es diu d’el grèx d’els pórcs qu’es fá fondrer; y es propiament lo qu’anomenám seu negre. Peró es diu Saím, quand já há servíd per cóurer-hi algúna cósa. Sagí, y en castellá Entresijos, es diu d’aquélla tela grássa que tènen els pórcs i moltóns, etc. Alrededor d’els budèlls, qui tambè es fa fondrer; y es lo qu’anomenám seu blánc. Xuia, y en castellá Lardo, es diu d’el grèx que tènen els pórcs entre cárn y cuiro. Y quand es fa fondrer en tróssos petits lo qui roman es diuen Roias.

Resfriado.

Catarro.

Constipado.

Refredad.

Cadárn.

Costipad.

Refredad es el particíp d’el vèrb Refredár-se; y en castellà es diu Resfriado. Peró quánd aquest matèx tèrme Resfriado es un Nom Substantíu, en menorquí es diu Refredamènt. Cadárn, y en castellá Catarro, es un nom Substantiu. Encadarnad, y Enrogaiad son els particips d’els vèrbs Encadanár-se, y Enrogaiár-se. Constipad, y en castellá Constipado, es el particip del verb Constipár-se: Peró quánd aquest matèx tèrme Constipado en castellá, es un Nom Substantíu, en menorquí es diu Constipaciò.

Hijito, hijita.

Niño, niña.

Fiêt, fiêta.

Nin, nína.

Fillêt, fillêta, son diminutius de Filla, filla; però en la convérsa familiar, es pronuncían Fiêt, fiêta. Es diu tambè en menorquí Allót, allóta; allotêt, allotêta; Miñò, miñòna; miñonet, miñonêta.

Toca.

Cinta.

Tóca.

Flóc.

Toca, en menorquí, es propiamènt lo qu’en castellá es diu Cinta. Peró ab aquésta diferéncia, que nosaltres li ni deim Tóca en castellá, no es lo matèx que Tóca en menorquí. Flóc, en menorquí, es diu d’un adòrno qu’es fá ab tóca, ô veta doblegáda de diferènts manèras, y sostengúda ab un nu, etc.

Rodapié

Devantèra.

Entornpéu. Y entr’el vúlgo, uns diuen Tompéu, áltres Tompé.

Comments