«Llum Nova», un quinzenari des Migjorn Gran

Bme-1912-8

Salutació

   Allá enfora darrera la montanya que s’alsa al entrellum[1], hey brollan raigs de claror, es el sol que surt radiant y escampant per tot arreu Llum-Nova, saluda amb es seus raigs vivificants á tot cuant existeix damunt la terra.

   En es poblet de’s Mitjorn-gran s’aixeca també de bon mati Llum-Nova que volguent esser y donar proves de ben educada, lo primer que fa cuant s’aixeca es saludar á tots es qui tenguin l’amabilidad d’ agafar aquest periodich y llegirlo.

   Bon día y salut diu en bonhora á totes ses Autoridats de Menorca, aixi á la Civil, com á la Militar y l’Esglesiástica.

   Bon día y salut diu á tots es confrares en la prensa que veuen la llum pública damunt sa nostra Roqueta.

   Bon día y salut diu á tots es menorquins, aixi á n’es que viuen dins es pobles y ciutats de sa nostra Illa, com á tots aquells que forsosa ó voluntariament han hagut de surtir des niu y volar mar enfora á cercar dins altres terres mellor fortuna.

   Bon dia y salut d[i]u <i>especialment á tots es bons Mitjorners que‘s preocupan des nostru poblet cercant son benestar, millorament y progrés aixi moral com material.

   Llum-Nova  á tots saluda efusivament y á tuthom demana bona acuhida.[1] Corregim entrellun.

Comments