Visita de Carles I a Mallorca

Bm-1542-13.1

        De modo que apres que totes les naus foren juntas, mijançant lo adjutori de nostre senyor deu, dijous a tretze del mes de Octubre del any de la natiuitat de Jesuchrist salvador nostre M. D. xxxxj. a las tres fins en quatre horas del dia arriba la Cesarea Magestat del Emperador y Rey nostre senyor de sus dit ab la galera del dit princep Andrea Doria, y en companyia de quaranta nou altras galeras (compresas las que aporta lo virey de Sicilia) y abans que descubrissen la ciutat diuhen que mana que quant la vessen lo auisassen (com ho feren) y que li plasque tant la vista della que demana al dit princep Andrea Doria si esta ciutat era tant bona com paria? Lo qual li respos: que encara era millor. Y quant fonch molt dintre los caps, y aterrat quasi al endret de la Seu, la ciutat lo saluda ab tota la artilleria, axi de la terra com del reparo. Y posa grans panons y banderas axi per la muralla com per los altres llochs eminents, y apres tiraren totas las naus. Y finalment totas las galeras de sa Magestat correspongueren a dita salua: demodo que fonch lo regozijo tan gran, que podien dir tots los qui ho veyen. Hec est dies quam fecit dominus: letemur. etc.

            Nos pot deixar de fer nota que los dits Magnifichs Jurats en la hora mateixa que surgi la galera de sa Magestat, foren alli ab vn verganti armat: acompanyats de alguns cauallers de la terra, vestits ab ses gramalles de çeti de grana, forradas de vellut de grana, que per aquella festa se hauian fetas tals per la breuitat, e incomoditat del temps. Y axi pujaren en la galera y essent alli apres de esser se agenollats y de hauer besada tots per orde la ma a sa Magestat Cesarea (qui quasi los vingue alanquantra, yls spera dret a la popa de dita galera) lo dit Mossen Caulellas Jurat meritissim militar, ab sa natural venustat y eloquencia que te, en persona de tot lo Regne parla a sa Magestat breument lo ques segueix. Sacra y Cesarea Magestat: los Jurats de aquesta sua ciutat y regne besen las mans y peus de vostra Reyal Magestat per part de tot aquest seu Regne per esta sua benauenturada vinguda: y supliquen quant humilment poden, que li placia tenir se per seruit que en esta sua ciutat lo reban ab la manera y forma que han acostumat de rebre los Reys passats de digna memoria, predecessors de vostra Magestat: que encara que som certs lo recebiment no es tal com conue a la vostra Cesarea Magestat, la extremada alegria, y vicerada voluntat que tenen tots estos pobles al seruey de vostra Magestat, supliran les faltas de nostre poder. A la qual salutacio y suplicacio sa Cesarea Magestat ab una ineffable benignitat respos ab estas formals paraules. Yo me tengo por seruido me recibays como haueys acostumbrado recebir los Reyes mis antipassados. Y axi los dits Jurats dient li que besauen les mans de sa Magestat per esta merce, y que puys axi ho manaua tornarien en terra, per expedir lo dit recebiment, se partiren del conspecte de sa Magestat, ab la reuerencia y acatament ques pertanyia y sentornaren a la terra.

Comments