Un arrendament de les terres del convent de Llorito

Bm-1771-7.4


        Tot home y tota persona qui vulla arrendar la terra conradís, que te el Convent de Nostra Senyora de Llorito, Orde de Predicadors, en las propietats anomenades: La Riba, el Figueral, la Sort Jordana, la Viña vella, el sementer del Pou, el de la Era, La Punta, Son Pelay y la Tanca, cuyas propietats venen a ser 25 quarterades i 1 quartó de terra, poc més o menos, o mes ver, lo que es en realidad el continent de aquellas, situadas totas dins del lloch de Llorito, districte de la present vila de Sineu; el qual arrendament se fa per el temps de tres anys solament precisos y perentoris despues de haver cullit lo Arrendador los fruyts de las terras expressadas en los anys 1772, 73 y 74, contadors estos desde al 8 setembre 1771 fins al 7 setembre 1774. Pero deurà observar el Conductor, qualsevol sia los pactes siguents:

          Primo. Es pacte que el Conductor que sera, a més que deurà conrar al uso y estil de bon conrador y guardar los abres que hay y se planteran en aquellas, sens que per esto se puga posar inconvenient ni reparo algun, serà també de la obligació del matex, portar los sementers del modo que el Convent los ha cuydat fins are, sens invertir ni mudar dit methodo de ninguna manera, axí en el lleurar com en el sembrar. Per lo que are, para tot temps se li prohibex al Conductor que serà el llogar a altri la menor porció de la expresada terra nostra.

          Més es pacta que el Conductor haje de reber los gorets, que se troban fets en ditas terras com també los fems, que se han tret ja en el camp y los que se troban encare en la balsa existents, estimats y avalorats per peritos de ambas parts; y despues de finit lo arrendament, retornar altres iguals o equivalents a estos, també a judici prudent de homens peritos, axi en el camp com en la balsa ahont se troban al present.

          Més es pacte que el Conductor de dites terras deurà lleurar o ferà lleurar a costas y despesas seves la viña nova del Convent de tres reyas, de modo y forma y en el temps que el P. Conrer o Superior del Convent lo dispondrà. Y axí matex serà de la sua obligació el portar a ses costas y propias expensas tota la verema de una y altra de las dos viñas del Convent en el nostre cup. Per lo que se li dona el pampol de ditas viñas, ab condició que dins las matexas no puga pasturar bestiar de cabestre.

          Mes es pacta que el Conductor deurà entregar al P. Vicari del Convent immediatament despues de la cullita de cada any vint quarteras blat gros, altres vint de Rovelló, deu quarteras ordi, dos quarteras favas, dos quarteras guixas, una quartera ciurons y tres barcellas mel·las, tot net, porgat y portat.

          Mes es pacta que el Convent haje de cullir las figas de este any y las del ultim any de dit arrendament seran del Conductor; peró deurà este en los tres anys de dit arrendament portar al P. Vicari dos quintars figas secas del sol y no del forn y igualment el temps que haurà figas, deurà portar al P. Vicari un dia part altre catorze dotzenas figues bonas, axi de las flors com de las agostencas.

          Mes es pacta que si el Conductor vol que se li entreguen llavors, se li daran 16 quarteras blat y 16 quarteras ordi ab pacta de retornarlas de igual calidad, concluit dit arrendament. Y axí matex, si vol palla del Convent para este any se podrà provehir de la que tenim, retornantla tota en lo últim any. Podrà també durant dit arrendament posar la palla que cullirà en la nostra paísa, ab condició que el Convent puga pendrer de ella la que haje menester para son us, com també hospedar el seu parell dintra de la nostra estable.

          Mes es pacta que el Conductor per el preu que a més de lo sobredit oferirà en diner, deurà pagarlo al Convent en tres iguals pagas, sens plet ni questio alguna; ans be obligantse desde ara para entonces a tots gastos y despesas que forsan se li faran. De estas pagas la una se ha de fer antes de Pasqua o en la Setmana Santa, la segona per les festes de St. Jaume y Sta. Anna y la última el dia de St. Thomas Apòstol; esto tots anys en dit temps infaliblement, y així per la cantidat que serà, com per tot lo dames a que se obliga deurà donar fiansas bonas y aprobadas.

         Ultimament es pacta que el Conductor, qualsevol sia, no puga dexar en el primer any lo arrendament ni menos el Convent privarlo de ell. Y axi matex es pacta que el Ditor, qualsevol sia, deurà pagar tots los gastos perteñents a la conducció de dites terras, com son cridas, encantar et alias. Per tant, diguey el qui voldrà, que al més donant se lliurarà.

           Fra Miquel Thomàs, Prior, poder havent de la Comunidad.

Comments