Tribulacions d’un obrer votant

Bm-1893a-2.1


(...)

—No me fases enfadá

diguent qu’estás encallat,

vés á ton amo estimat

que te don sa cantidad

que me vares menllevá.

  Ell sen vá tot enfadat

d’es señó y en motiu,

y veu lamo y li diu

qu’es vot li han demanat.

—Lamo respon y diu: qui

era es qu’el t’ha demanat.

—D. Fulano anomenat

li dech una cantidad...

—Meem jo qui feine t’he dat

si no’m servirás a mi.

—Ydiu: Lamo jo’m sab greu

de mi no sigueu servit,

emperó es señó m’ha dit

que si vot aquest partit

que li torn lo qui es seu.

—Jo també’t dich estimát

que si votas á favó seu

y te trob á dins lloch meu

et pegaré per s’atentat.

  Y pots está ben segú

que si no votas emb mí

anit mateix pots partí[1]

que no tench feine per tu.

—Lamo, vos heu enfadat

y rahó no’n teniu demés.

¿perque no’m dau es dobbés

per torná sa cantidad?

—Jo qu’hey estich obligat?

¡aquesta sí que m’es bona!

es disapte que no sona

peseta sobre peseta

com te don sa semmaneta.

—Aixo’s que deya á sa dona.

—¡Qu’et pensis que no hey há mes,

axuxí doná dobbès!

ell prime han de pore;

mira que per dirte ve

me retreus un bon recapte,

jo molts de pichs es disapte

en cerch, sols per pagarte.

  Y fins aquí, en es meu tay

heu puch dí; gracis á Deu,

no sen vá perqu’hem sab greu

ningú sense cobrá, may,

aquell qui presta es trabay

es molt just tenga lo seu.

            —Lamo vos teniu rahó,

empero un homo qui deu...

crech que vos tambe sebreu

sa seua obligació,

y per pagá aquest señó

ara hem trob sense cap creu;

ademes ja’m conexeu

tench sa vostra opinió,

y si’m voleu fé favó

vuit duros me dexereu.

  Diu: mira qu’heu trob estrany

que sigues tan animal,...

no basta darte jornal

jo de cap á cap de s’añ.

  Diu: lamo jo hey aniré

en es señó, á dirley,

y si vetx que no’y ha remey

a n’es vot per no darley,

jo vos deman de consey

qu’hem digueu lo qu’he de fé.

  Lamo li fá de resposta

diguentli per bon consey:

antes de votá, pensey,

si li vols dá es vot daley

pero no torns á canostra.

  Aquell parteix y sen va

en es señó principal.

Y li diu en tó formal

si vot per voste, es un mal,

que l’amo em lleva’s jornal,

y vosté que men dará?

..—Y com ets tan noningú

ferme aqueixa proposta?

que no sabs que jó á canostra

sempre tench feine per tú?

  —Si no he de pagá cap dobbé

de lo que li he menllevat

pot está ben descansat

qu’el meu vot li será dat

per quant l’haje manesté.

  —Mira que si tu dius vé

qu’es vot me vulgas doná,

lo qu’hem vares menllevá

deixeu fé aixi com está

ja’u tornarás en poré.

  —Ell es tant cert y segú

com ve que som betiat

qu’es meu vos li he otorgat

y que no m’insult negú.

  —Tu demá per quedá bé

à fé feine tennirás

en lamo que sempre’n fas

y si t’enjega vendrás

á canostra y ten daré.

  Jo seria de paré

señó de que no hey anás

per po de que m’enjigás

y que men donás vosté.

—Bono, idó, si es així,

vine á ferne en jo demá,

si veus que t’ha de enjigá

es per demés s’anarí.

  —Señó lo que li puch dí

sa proposta qu’hem posá,

que si es vot no li vuy dá

que cerqui qui’m doni pá,

y á caseua á trebayá

no tenia qu’anarí.

  —Bono, idó, ja’stás entés,

vina á canostra a demá

á fe feine y trebayá

qu’es lo que te tench promes.

—Jo men nire á sopá

qu’han tocat s’oració.

Bona nit tenga, señó:

y ell li respon amb amó:

bona nit, bon compañó;

en salut pugas está.

  Tal com heu via promés

l’homo per ell va votá,

y sis dias trabayá

sense es señó dirli res.

  Pero es cap de sa semmana

per pagarli sas dietas,

li donave sis pesetas

y ell va dí re-tres pusetas

ell aixó no treu romana.

  Si sa romana no treu

es inútil posá pesos

¡ell no·stavem ben entesos!

—no importa qu’alsis sa veu,

tu sabs qu’en quant á n·es preu

no quedarem compromesos.

—Sí, pero vosté ja sab

que sa dona més jornal

y no seria legal

no cobra lo acostumat.

—Lo que jo’t puch di, estimat,

qu’et queixas sense rahó,

jo per ferte mes favó

res d’es deute m’he aturat.

—Jo en lamo que trabayave

hey estat vuyt añs cabals

y me dave sis reals

y cap jornal me faltave.

  Tot aixó no vol dí res

y no m’en paix dés teu batre,

te queixes y ten don quatre

y trob que no’n guañes tres.

  Y per voltes que li dons

trob qu’es feina ben pagada,

pero, en fin, si no t’agrada

poset cabal y no torns.

 

Aixo’s que fan certs seños

en haverhi eleccions,

y per acursá rahons

ni há encare de pitjós.[1] Corregim parlí.

Comments