Tomàs Amorós: Any 1772

Bm-1772-13.3


           En este any 1772, per la alegria del fill del príncep de Astúrias recient-nat, el rey, son avi, Carlos III, manà que de los quintos mallorquins y valencians de Guadalajara los sorteassen y dassen la llicència a 230 y traguessen tots los qui acabaven y havían acabat a dins este any 1772.

          Dit any posaren reserva en la iglésia nova dels Establiments, y un vicari y font de batisme, en temps del bisbe Garrido; feren de oferta 50 lliures, 11 sous.

           Dit any vengué orde del Consell que los frares en las nits no quedassen fora del convent, esto és per paseo.

           Dit any se llevà el dret del sagell per las robas mallorquinas y el novè del oli.

           Dit any 1772 el senyor regent llevà los signes a los pronòstichs.

           Dit any feren córrer el botxí vell y el desterraren a sogas y el nou no el volgué penjar y si no, no volia esser botxí.

           Dit any feren el bisbe de Mallorca, don Francisco Garrido de la Vega, bisbe de Còrdova.

           Dit any 1772 se ajuntaren las músicas, la de Sant Domingo ab la de la Seu.

           Dit any comensaren a desterrar hòmens a se puntona del moll.

           Dit any, dia 25 de juny, vengué orde del rey que la Universidat se digués Lliterària y Real y no Luliana.

           Dit any assotaren un soldat suís per los carrers, per haver pujat a la forca.

         Dit any feren la entrada a nòstron digníssim prelat don Juan Díaz de la Guerra, dia 25 de octubre de dit any. Fonch molt çelant del culto divino.

            Dit any. dit bisbe privà que en las matinas de Navidat del Senyor no dassen la comunió a los seculars.

Comments