Suplicatori de la vila de Campos

Bm-1715-7.5


Sup [licatori]o. Oblata por parte Villa de Campos

Ex [celentísimo]mo Sr.

Juan Antoni Mas, jurat de la Universitat y vila de Campos, diu, y representa a V[oss]a Ex[cel·lènci]a que tenint especial poder per las cosas infrascritas a ell donat, conforma consta ab determinació de Consell en dita vila, tingut y selebrat sots als 6 [octu]bre del corrent añy ab la forma acustumada, per pendre lo diner sia necessari per via de encarregament al menos for que sia possible, per pagar los deutes a que dita vila està obligada, los quals deutes provenen, tant per la prov[isi manteniments y port de ells, de tots los hòmens de dita vila, qui estigueren sinch dies a las marinas, al temps que la armada de nòstron Rey Phelip Quint (que Deu g[uar]de) tirà en terra la infanteria en lo terme de Falanix, com y també pagar los ports dels carros qui aportaren de la Ciutat prov[isi] ons de ordi, y pa en occasió que estigué lo tércio de cavalleria en esta vila, per espay de sirca 20 dias, que en nombra eran circa 400, y axí matex pagar lo preu y valor de 200 [quar]t[e]ras palla, que manà V[oss]a Ex[cel·lènci]a aportar a la Ciutat, y últimament per pagar lo gasto tant numerós, per effecte de dispondre los quartels, tant dels officials, com dels soldats, y alocar aquells de lo nessessari, com són llensols, flasades, màrfegas, y altres de menor monte, que manàs fer lo coronel, quant vingué a visitar lo quarter, com són torcabocas, axugamans, tovallas, y altres coses, tot lo qual gasto importarà circa 4000 lliures y com este añy per falta de medis, per rahó de la poca collita, no se paga per tallys, per quant seria perturbar tant solament los particulars de aquella, a vista de sos pochs medis. Per tant sup[supli]ca a V[oss]a Ex[cel·lènci]a manar, que el dit sup[leme]nt en nom y veu de la Universitat y vila de Campos, pugue pendre dita quantitat de 4000 lliures per via de encarregament al menos for que·s puga trobar, y en y sobre ditas cosas, interposar la sua autoritat y decret omni meliori modo ett. et licet ett.

            Altissimus ett.

            Visis documentis presentis providebitur

Provisa per adm Mag[nifi]cum D. Michaelem Malonda Presidem Superioris Nove Junta de 15 [octo]bris 1715 Majoricis

 

Cabater nott[ari].

Atesta y fas fe jo debaix firmat, Pere Antoni Garcia S[cri]bà. R[eal] y Universal de la p[rese]nt vila de Campos qualment als 6 [octu]bre 1715 se ha selebrat concell en la forma acustumade, y se proposa la proposició del tenor sigüe[n]t Mag[nip]h[ic]s S[enyo]rs e savi concell lo perquè havem fetes ajustar a V[ossa] M[ercè] com per cause que el gasto tant exsecius té la p[rese]nt vila de molt de tems nos trobam sens remey per pegar tots los deutes que es troben en esta Universitat, conforma saben V[osse]s M[ercè]s, y en particular los gastos dels officials, y soldats de Dragons que de cade dia nos estan clamant diferens cosas, y és forsós per la quiatut d·esta vila donar·i remey per no tenir un contratemps conforma tenen en altres vilas, qui tenen soldats elocats, y axí necessitam de diner, demanam com y de quina manera nos havem de aportar, y per dit affecte nos vullen donar lloch de suplicar decret per donar·nos premís de lo que sia necessari per donar satisfactió a los creditors contre la p[rese]nt vila, y pagar al gast té obligació dita nostre Universitat sobre la qual proposició discorregueren los vots de una altre y fonch conclús, lloat y determinat, nemine discrepante, que los honors jurats fessen al cómputo quin diner han menester fins al dia de sincogema primer vinent y prenguen lo que auran menester, y suplican decret per la quantitat auran menester donant poder a Juan Antoni Mas, jurat, qui té el sindicat de firmar los actes necessaris del diner pendran per via de encarregament per dit effecte ett y perque a la p[rese]nt se don plena y entera fe tant en juý com fora de aquell la firma de mon nom, vuy als 10 [octubre] 1715.

            Pere Antoni Garcia S[cri]bà R[ea]l y Universal de dita vila de Campos

Decretum

            Die X y mensis octobris Anno

a nat[ivita]te D[omi]ni MDCCXV

Ex[cellentissi]mus D[omi]nus Don Joannes Franciscus de Bette

Comments