Subhasta per a la dessecació del Prat de Sant Jordi

Bm-1824-7.5


         La Comissio encarregada de fér trèurer l’ aygo del prat de S. Jòrdi del térme de Palma y de que las séuas tèrras s’ arribian á posar en conro, ha format el pla de condicions bax de las cuals propòsa encantar el fér dèu déstres de ciquia qui comensara a la voréra de la mar y s’ ha de lliurar á favor del qui pòs millor dita.

         1.º Sera obligacio del empressari obrir la ciquia de trente pams mallorquins d’ amplaria, y subjectarse en cuant á la fondaria y rècte qu’ha de dur, a lo que dira el Director de l’ óbra D. Juan Sorá; en suposicio de qu’ el sòl de dita ciquia ha de romandrer bén llivellat, y enb’ el ròst que señara el Director.

         2.º Sémpre y cuant el sòl, ò part d’ éll sia de terrér flux, l’ empressari haura de donar un pam més de fondaria que la señalada per punt general, y dexara la part fòrta tayada á escairia. Si per cas á còlque costat hey trobassen flux, haura de donarli tres pams més d’ amplaria.

         3.º L’ empressari estira obligat a decantar els mitjans, y pédras segons el tamañ de cada còsa, y també las tèrras segons las séuas calidats, posantho tot bén acondicionat, y de manéra qu’ embalum tan pòc còm sia possible.

       4.º L’ empressari no cobrara res de l’ escarada fins y tant qu’ haja féta la tercéra part de l’ òbra. En aquést estat rebra dos tèrsos de lo que correspònga per la part féta, y lo matéx còm haura acabada la segona tercéra part. Lo que romandra sensa cobrar servira de fiansa per el cumplimént dels pactes d’ aquést aubara d’ encant, y ho cobrara juntamént enb’ el derrér tèrs en haver acabada l’ òbra.

        5.º La Comissio pendra de son conte tots els mitjans de bòna calidat y de la consistència necessaria per enllosar la ciquia, que sian bén galgats, y rebuts per el Director ó comissionat espécial seran satisféts per dotzenas a prèu corrént, a coneguda de dos estimadors nombrats un per la Comissio y l’ altre per l’ empressari.

         6.º La Comissio s’ obliga á proporcionar a l’ empresari tants de presidaris com convénga sémpre que puga tenir-ne bastants a la séua disposicio; y procurara que sian hòmos robusts á qui deura pagar á raho de nòu doblérs cada die, y qui seran mudats del tot, ó en part, sémpre y cuant l’ empressari justific motiu suficiént per mudarlos.

         7.º Aquésta escarada se lliurara die 19 del més corrént a las dotze de demati a la Plassa de Cort. Palma 7 de Maig de 1824. Per resolucio de la Comissio. Joaquim Miralles Secretari.  

Comments