Sor Catalina Tomassa: Carta de Sor Catalina Tomassa al P. Vicenç Mas

Bm-1550*-4

               Molt carisim para y germa en jesu crist.

            Volria que la vostra voluntat estigues vnida ab la de nostre senyor jesu crist. per que daltre manere no porem avorir les coses an que astam sugeytas. y per a venir a perfeta purese dela anima es master que secosta a deu per amor vertedera y nagasio de la propria voluntat. per aso charissim germa prec vos que pansau que aquestes coses queu vistes y veurau totes son la voluntat de deu. y trebalau apandre o tot per amor de ell y qual se vula cosa que vos sera manade no procurant vos o vos matex. per que ya sebeu que mes es obediensia que secrifisi. no siau ten vuluntari en creura vo[s]tres pansamens per que al diabla moltes vegades no trebayla sino en quina manera vos pora dessosagar que may esta mes content con vos veu ab una tristisia per que qui desige seruir a deu as mester que estiga molt content en tota cosa y que ya sabeu que no cau la fulla sen la voluntat de nostre senyor Deu. per so charissim germa prec vos que trebayau en pansar que tot ve de la ma de Deu. pansau vos qui sou y Deu qui es y pansant en ab aso no tendreu hocasio de tenir tanta vana gloria con teniu. nos donau en tenent per estar mes apartat y per grans abtinensias que fasau: no asta aqui la parfacsio sino en leuar visis y plantar virtuts y con vaurau algunas cosas que veyts y vuiu non tingau en vage que es molt mala cosa y vos jan teniu prou, en la vostra serimonia no es ten conaxador, par que siau de quets pollets que ab un poc de astopa tentost se enredasen. axi u feu vos en los vostres ascrupols. bona cosa es tenir escrupols en rao. prec vos que tingau bona esparansa que nostre senyor sera sempre en vos en tota cosa. y sino teniu ten promtament lo que volriau pansau que nou maraxeu y axicom lo senyor es verdader para, sap los seus fills que an manaster y lo que el vol donar vol que nosaltres moltes vegades o demanam y no ns cansam que si tarde no falira. yo aquexa esparansa tenc queu fara. no dic mes sino que les sperit sanct sia en tots amen. pregau a Deu per mi que yo tal in dina com som may man oblid de vos per quem sou germa.

Comments