Sobre les nafres de la cara, nas, ulls, orellas i front

Bm -1727- 10.1

Sobre les nafres de la cara, nas, ulls, orellas i front[1]

 

Las nafres de la cara, com són tan aparents y causan fealdat en el rostro, deu el perito Ch[irurg]ià procurar ab tota diligència tingan bona unió y millor cicatris. Primerament, tretas totas las coses supèrfluas, ha de lavar la nafre ab un lavatori de vi que haie bollit ab fullas y brotó de murta, unirà la nafre ab custura encarnativa dexant orifici a la part més baxa per expurgarse la matèria si és posible, y de sobre poserem la trementina ab lo oli hipericon y de sobre los duplicats ab la clara del ou.

Y si acàs, s·i trobàs fluix de sanc, poseré ab la clara del ou los pols restingens y a la part superior una estopada de vinagre rosat y aigua, qui és excrodina, d·esta manera cureré los dos primes dias y, si acàs la nafre penetràs dins la boca, pendrà dins la boca de contínuo el vi sobre dit tibio. Después, si veim necessitat de digirir, se ferà y sinó corroboreré la part y cuideré de la bona cicatrisasió, la embenadura convenient és la retentiva de alguns autors porten la custura seca, el Sr Juan Vigo y mols altres, sols aconsell que lo primer se lleva la causa sovint ab sengrias y d·esta manera eviterem fluxions y quederà mes hermosa la cicatrisació.Quant lo nas està nafrat, haver de considerar si és penetrat fins a los canons del nas o no, sinó penetra cureré axí sol la cara tenint atenció a la custura. Però si ariba dins las ventanas del nas, hem de saber si el cartilago està tallat, perquè si està del tot tallat no abmet unió, sinó curació ab perdició de sustantia per millor dir composta. Si el cartilago no és del tot tallat podem unir, donant dos punts, y per la part de dins, posarem uns canutos de ploma o de plata embolicats ab un drap sutil mullat de el vi restingent tibio. Los canutos se posarà per tres utilitats: la primera, per la bona figura; la segona, perquè se pugan expurgar los excrements y puiar los vapors al celebro; la tercera, perquè no se engendre carn fungosa per ser part escrementisia*. A la part de sobre curerem com havem dit en las nafres de la cara puis no tenen diversa curació.[1] *Corregim frot .

Comments