Sobre la grip

Bm-1900-10.1


              La grippe o influenza

  Verament d’actualidat es tot quant s’ escrigui a proposit d’ es molest hoste qui, d’ una mesada an aquesta part, fa de ses seues no solzament a Ciutat sino a molt de pobles de Mallorca.

           La grippe (equivocadament anomenada dengue) ès una malaltía essencialment epidèmica, contagiosa, microbiana, qu’ ataca principalment s’ aparato respiratori, encara que pot presentâ varietat de caracters y senyals distins, segons ses epidemies.

            Originaria de la Siberia segons uns, de Persia segons altres, lo cert ès qu’ ès endèmica a Moscou y Sant Petersburg, y que cada d’ any a s’ hivern o primavera fa qualque excursió per Europa arribantmos moltes vegades.

         En 1892 es professô Robert Pfeiffer, de Berlín, va descubrir es microbi productor de sa grippe, comensant a ferse afirmacions en lloc de ses suposicions que, atesa sa manera d’ essê de sa malaltía, se faien per inclourerla entre ses infeccioses.

             Tres formes o maneres principals té aquesta malaltía segons es sistema qu’ ataqui: sa primera y més comú ès sa bronco-pulmonar, conegudísima per desgracia de quasi tots per essê sa qui principalment ha molestat en aquesta temporada. Hi ha ademés sa grippe de forma gastre-intestinal y sa forma nerviosa segons predominen desarreglos de s’ aparato digestiu o des sistema nerviós.

         No crec oportú extendrerme aqui en s’ enumeració d’ els síntomes de cada una d’ aquestes formes. La grippe es precisament una de ses malalties que menys pot subjectarse a una llista sintomática, y encara aixi no fora tampoc de utilidat semblant exposició.

              ¿Es grave sa grippe? ¿Quines mides podem practicâ per evitarla?

          Sa contestació ès un poc dificil si ha d’ essê terminants, per dependî de molts de factôs, lo primê, y per essê casi impossible de conseguî, lo segón. Veam si indirectament porem respondre qualque cosa.

               -Adiós, D. Pep, quant de temps sense veurel!

               -Calli, homo; avui ès es primê dia que surt després de jaure una setmana y ara tenc sa dona y dos nins malalts.

               -Segurament no será res de cuidado.

               -Ca, lo del dia, es dengue.

               -Res, res, que s’ aliviin, abur.

             Aquest o parescut dialec l’ he sentit tres o quatre vegades en so dia, y de segû a molts de voltros vos ha passat lo mateix, de lo qual se pot deduî que sa grippe es una malaltía inofensiva o poc menys, pero si per altre part miram an els periodics sa secció de s’ estadística y classificam ses morts p’ es nom de ses malalties qui les han produides, veurem que sa pneumonia grippal, sa bronquitis grippal y altres grippals sumen un alt tant per cent des total, per lo que ja no mos resulta tan inofensiva.

            En fórmula general crec que se pot dî que sa grippe es una malaltía perillosa p’ els veys, qui, per esserho, disposen de pocs elements de resistencia y, sobre tot, per aquells atacats de qualque afecció crónica.

            En quant a ses mides preventives fa pocs dies qu’ un periodic local publicava una especia de cartilla médica contra sa grippe; vatx llegî els deu o dotze articles o regles que recomenava y me varen pareixe acertadissimes, inmillorables, de base vertaderament cientifica, pero amb so petit defecte d’ esser irrealisables.

              Ses úniques precaucions que crec utils, son ses acostumades regles higiéniques propies de s’ estació, exagerantles molt an els veys y malalts crónics.

              Un curandero.

Comments