Sobre la capellania de Sant Salvador d’Artà

Bm-1724-7.5


                        Die 28 8.bre 1724

            En nom de Deu etc. los honorables Francesch Font dels Olors, Barthomeu Servera hereu, Juan Massanet de Son Sastre y Llorens Vives Regidors lo corrent añy en Arta residint en estas cosas lo honorable Francesch Sanxo Font Balle R.l en Arta, Congregats y ajuntats en la Sala de dita nostra vila per efecte de tractar y resoldre cosas vtils y profitosas á dita nostra vila primer feta la solita oracio á Christo Crucificat ab lo silenci acostumat fonch proposat de paraula per dit Regidor Major dihent Honorables y savi junta lo perque havem fet ajuntar á V.s M.s es per ferlos notori com el R.d S.r Vicari perpetuo desta Iglesia Parroquial nos ha representat que te carta del molt Ill.tre S.r Vic. General dihentli en ella que D.n Juan Massanet natural desta vila en la sua última disposicio testamentaria mana que se funde una Capallania a Nra. S.ra de S.t Salvador, y axi matex mana que el Capella qui possehira dita Capallania aje de tenir la sua habitació á dit lloch de S.s Salvador y demes circunstancias en dit llegat pio continguds á que nos referim: y que tot esto mana dit S.r Vic. G.l se comunich á los honorables Balle y Regidors paraque diguen si senten alguna cosa en contrari: vejen V.s M.s que ey diuhen que se [ha] de respondre a dita S.ria sobre la qual proposicio corregueren los vots de un al altre y tots nemine discrepante foren de vot y de parer que venen a be que se funde dita capallania á dit Oratori de S.t Salvador per ser obra tant pia y tant santa pero que no son de se[n]tir ni volen permetre en primer lloch que qualsevulla qui possehira dita Capallania no degue y pugue haver de estar ni habitar de aciento en dita Casa de S.t Salvador per molts inconvenients que de habitari se podrien redundar molt perjudicials a los vesins de nra. vila que no se especifican per dexaro á la alta comprehenció de su S.ria, en segon lloch los Regidors de sta vila en manera alguna vollen perdre el domini tenen per part de la vila a dita casa y oratori de S.t Salvador, y en tercer lloch la vila no se vol obligar a ninguna cosa ni altre cosa per raho desta nova fundacio ans be que dit Capalla tingue obligasio de pagar la sera per celebrar dita misa; y en lo demes se proccehirá axi com antes, sens annovasio de ninguna cosa.

            Testes etc. Antoni Vives de Nicolau y Gabriel Alsemora de Guiem.

Comments