Sebastià Morro: Dècimes desbaratades

Bm-1850*-2.1


I.

 

                                                            Un decapvespre s’ estiu,

                                                         Just damunt es Miradó,

                                                         S’ engollía un retgidó

                                                         Un estufat de perdiu,

                                                         Y fent com aquell qui riu,

                                                         Lo emperador de la China

                                                         Junt ab se seua cosina

                                                         Plomaven dos colomins,

                                                         Perque es bevía bons vins

                                                         Es marques de Palestina.

 

II.

 

                                                            Vint y set frares del carma

                                                         Y catorce jeperuts

                                                         Encalsaven devuit muts

                                                         Per dins es ducat de Parma:

                                                         Mentrestant moguent alárma

                                                         Tretse jutges y set metjes

                                                         Se menjaven cinch mil fetjes

                                                         Frits dins setse casarolas

                                                         Perque ab trenta castañolas

                                                         Ballaban cinchcents heretjes.

 

III.

 

                                                            Es dia de Sant Bernat

                                                         A darrera la Real

                                                         Aplegá mal de caxal

                                                         S’ Ajuntament de ciutat:

                                                         Y favorits per s’ embát

                                                         Entraren dins sa Vileta

                                                         Dos vaxells, una corbeta

                                                         Y set llanxas canoneras

                                                         Carregadas de cireras,

                                                         Botons, guyas, flochs y veta.

 

IV.

 

                                                            Un capitá retirát

                                                         Deya, quexantse del mon:

                                                         «Tots els homos falsos son,

                                                         Ja no existeix jermandat.»

                                                         Aquest ditxo propagát

                                                         Y repetit dins Turquia

                                                         Mogué tal algaravía

                                                         A ses monjes de Sansellas,

                                                         Qu’ es begueren sis botellas

                                                         D’ aigordent y malvasía.

 

V.

 

                                                            Es gran dia qu’ els cruzats

                                                         Prengueren Jerusalem,

                                                         Componían un Betlém

                                                         De Bonaparte els soldats:

                                                         Dos monarcas destronats

                                                         Qu’ es trovaban dins París,

                                                         Ab un sac paróm d’ anís

                                                         S’ embarcaren dins un cóvo

                                                         Per aná á veure fe ‘s bóvo

                                                         A Nerón ab los seus fís.

 

VI.

 

                                                            El Rey de Fransa y Mahoma

                                                         Una vegada estant gats

                                                         Escamparen uns filats

                                                         Demunt Sant Pera de Roma:

                                                         Mentres va durá sa broma

                                                         Tutom va vestir de dol

                                                         Y un pinsá ab un rosiñol

                                                         Veren com per dins se Llonja

                                                         S’ encalsava ab una monja

                                                         Tot un señó capiscòl.

 

VII.

 

                                                            Juntament ab Sant Feliu

                                                         Tot enravenát de fret

                                                         S’ en va anár ab gran secrét

                                                         Alejandro á treure un niu:

                                                         Y nadant per dins un riu

                                                         Manotetjant y fent via,

                                                         Movían algaravía

                                                         Dos esbarts de cosidoras

                                                         Qu’ ab ses seuas estisoras

                                                         S’ esquinsaven se camía.

 

VIII.

 

                                                            «Ets just un nín de tres dias»

                                                         Deya un dia Catilina

                                                         A un emperadór de China

                                                         Qu’ inflave unas xeremías:

                                                         Y per fér cuatre sangrías,

                                                         A n’ el bisbe de Manresa

                                                         Asaltaren per sorpresa

                                                         Els moros, Sant Petersburgo,

                                                         Mentres qu’ es fills de Licurgo

                                                         Cantaven la Marsellesa.

 

IX.

 

                                                            Cuant els negres feren nutla

                                                         S’ alianza de Gibraltá

                                                         Sixto quint els enviá

                                                         A Guinéa á pendre butla:

                                                         Y just com qui fentne burla,

                                                         Contemplava Santa Rita

                                                         Dos frares que d’ una ermita

                                                         Sortian ab un pandero

                                                         Y á cás confés de Lutero

                                                         S’ en anavan de visita.

 

(...)

Comments