Sebastià Guasp: El Santuari de Nostra Senyora de Gràcia

Bm-1920-13.1


Essent una cosa volguda per tots, el coneixer de qualca manera l’historia del Santuari de Gracia, mos hem determinat, i per via d’ensai, a publicar el present opuscle que escampant-se entre els fills de Lluchmajor i entre els numerosos peregrins que el visiten, servesca per encendre més i més en tots els pits l’amor envers de la Benaventurada Verge Maria, baix el títol de Gracia. Aquí propiament no se preten fer una historia acabada de lo que fou el Santuari, sino més be, compendiar en poques pàgines les retxes generals que la constituiexen, esperant que amb el temps se presenti s’oportuna ocasió per donar a llum un trabai detalladíssim que sobre el mateix Santuari tenim preparat. Que s’escampi, idò, la bona llevor, i tu, lector benvolgut, done’l a coneixer i fe’l arribar fins al últim recó del teu poble, a fi de que en totes parts flametgi l’amor, que tot bon cristià, i mes tot bon lluchmajorer, ha de sentir per força a la B. V. Maria de Gracia; l’historia del nostro poble es l’historia de Gracia, de tal manera compenetrades que no se poren separar; així com les dues tanyades de llorer que tixen la corona d’una victòria, l’amor de patria i l’amor de relligió, se donen aquí l’abraç, aquell abraç que temps enrera, formà aquells fills de Lluchmajor de qui ha dit una de les nostres poeteses, que: «En fe i vida honrada, foren els primers».

Comments