Relació de mariners inscrits i no embarcats

Bm-1630-7.6


            Los qui·s són scrits y no·s són embarcats són los següents en la leva ha manada fer sa senyoria il·lustríssima per orde de sa Magestad:

 

A 10 de maig 1630 se escrigué Pere Joan Lempayes, fill de Bertthomeu, forner, de edad de 18 añys, sens barba. Té rebut: 29 reials castellans.

Monserrat Esteva, fill de Matheu, àlias Bordoy, de Andraig, de edad de 25 anys, ab mostatxos rossos. Té rebut: 18 reials castellans.

Andreu Amer, de la villa de Incha, ara habitador en Ciutat. Té rebut: 30 reials castellans.

Antthoni Prexana, fill de Juan, del terme, de edad de 17 añys, manco del hull esquerra. Té rebut: 15 reials castellans.

Antthoni Darder, cattalà, de la vila de Paralada, fill de Antthoni, de edad de 25 añys. Té rebut: 29 reials castellans.

Guillem Armengual, fill de Pera,

 

Ss[uma]: 121 reials. /

 

de Ciutat, de edad de 24 añys, de estatura baxa, ab mostaxos negres, cara morena. Té rebut: 9 reials castellans.

Juan Moragues, fill de Juan, de Binissalem, de edad de 17 añys, de baxa estatura, sens barba. Té rebut: 1 reial.

Bertthomeu Adrover, fill de Bartthomeu, de Falanig, de edad de 22 añys. Té rebut: 4 reials.

Rafel Mil, de Sineu, fill de Juan, de dita vila, de edat de 20 añys, barba poniente de estatura grande, con un lunar en la cara a la part drecha. Té rebuts: 11 reials.

Michel Coll, fill de Bertthomeu, de la vila de Selva, de edad de 16 añys, de bona estatura, sens barbas, ab un colpet al front a la part drecha: 11 reials.

Michel Serra, fill de Pera, de la Pobla, de edad de 28 añys, gran, ab barba. Té rebut: 8 reials.

 

Ss[uma]: 44 reials. /

Comments