Reconeixement de deute

Bm-1802-7.6


El abaix escrit he rebut de D[o]n Francisco Morey mil lliuras moneda mallorquina en diner metàlic que me ha emprestat grasiosament lo dia present, las que li pagaré ab oli de la cullita de este añy y en cas de que no pugue ser tot ab oli li pegaré la mitat ab dit oli y la altre mitat en diner, per las festas de Pasqua pròxime vinent, y per [ser] la veritat fas el present.

Palma, 24 x[desem]bre de 1802

Guillem Doms

Comments