Rebuts de Jordi Sureda

Bm-1604-1605-7.6


             Jo, debaix scrite, he rebut del Señer en Jordi Sureda de Manacor dos quorteras de blat y fon per ocasió de une qa de blat me fa tots añys a la festa de St. Pere y St Pheliu y dites dos quarteras fon a cumpliment per la pensió del any 1603 y 1604 fet al derrer de agost del any 1604 ___ 2 qas .

                                             Margarita Santacília i Pax.


         Jo, de baix scrit, he rabut del Seyer an Jordi Surada de son Binimellis vuit lliures, dich 8£, les quals fa de sens a las almoynas de la villa de Manacor a St. Pere y St. Feliu del mes de agost y dita paga és a compliment fins la més propasada festa fet a 18 de 7bre 1605.

Comments