Rebuts d’Antoni Vadell

Bm-1699-1700-7.6


            Lo que aniré cobrant jo Antoni Vadell pre. de la heretat del Dr. Joseph Basse abzent del Reyne comensant als 7 de Agost 1699.

            Als 7 de janer fa al dret del vitigal de la Mercaduria__32£

(...)

Al 18 de fabrer 1706 tinch rebut del Sr. Guillem Abrí Descallar 28 l. ab lo valor de dos tossinos y no van fore per hauer servit un per case y un que serví per lo Sr. Ant. Martorell... com acostumave.

(...)

Als 24 de maig 1700 tinch rebut de mi matex y mos socios 31 f. 29£

(...)

Als 16 de 9bre. ha rebut en Joseph 21 l. ab lo valor de unix quinta de pances y té albarà

Comments