Rebut per una tramesa de xocolata

Bm-1819-7.6


La infraescrita confés haver rabut de D[o]n Joseph, y D[on]a Maria Beatriu Doms, cent y tres lliuras, once sous y dos diners, que unidas a cent lliuras que vaix rabrer dia 25 desembre de 1818 fan suma de dos centas tres lliuras, once sous y dos diners, que importa el xocolate he fet treballar en la mia botiga, per conte de dits S[eny]ors y de Sor Raymunda y Sor Beatriu de Torrella, ses tias. Ab cuya partida estic pagada a compliment fins lo die present. Y per ser axi, firm al present en Palma a 15 abril de 1819. Són 103ll 11s 2

Margarita Farregut

Comments