Rebut per celebració de misses

Bm-1688-1689-7.6


Jo Miquel Vidal p[reve]re y Capiller de la Capella de Sant Pere de la Seu he rebut del S. Jaume Antoni Bover sucrer nou sous dich 9 que us y son per la caritat de tres misses celebrades en dite capella assò és, una p[er] anime de Jaume Bover, altre p[er] Juane Bover y altre per Anne Bover fet vuy als 28 de [octu]bra 1688 dich 9 (sous).

Jo debaix firmat he rabut de Jaume Antoni Bover mon germà, quorante dos sous dich 42 sous acò és 15 [sous] per la caritat de les misas sel·lebrades per las ànimas de mos pares y germana y demés del Purgatori y [?] sous per la caritat de 9 misas selebrades a la Capella de N[ostr]a S[enyo]ra de Consepció de Sant Francesc per un novenari fet vuy als [?] octubra 1689 dich

Mathia Bover P[reve]re

Als 7 set[em]bra 1689 he dit misa per las animas y he rebut 3 sous del dit mon germà

Mathia Bover P[reve]re

Comments