Rebut del marquès de Bellpuig

Bm-1799b-7.6


           He rebut del Senyor Joaquim Coll, Balle Reial de la vila de Sóller, una lliura, tres sous y vuit diners per el lluïsme, y relluïsme de deu lliuras, devuit sous, capital de sis sous, sis diners y malla, cens al for de 3 p% de nombre de tretze sous y un diner, cens al dit for, reduhits de una lliura y quinze sous, cens al de 8 p %, que ha convingut quitar al Reverend Comú de Preveres de la parroquial de dita vila, cuyo cens li presta per una porció de terra olivar de major nombre, situada en el terme de dita vila y lloch dit la Figuera, tinguda en alou y jurisdicció de la Baronia de Ampúrias, feta gràcia de deu una. Palma 27 de setembre de 1799.

Són ___________________________________________________ 1 lliura 3 sous. 8 [diners].

  

Marqs de Bellpuig

Comments