Rafel Sancho: Llibre de memòries

Bm-1632-1647-13.3


(...)

             Fas memòria com a 16 de fabrer 1632 morí mon onclo Miquel Brotat, forner, y a 17 de dit lo enteraren a Santa Eulària. No Se. lo tinga al sell. Amén.

(...)

          Fas memòria com vuy diumenge, que contam ab primers de maig 1644, a una ora abans de mig dia mataren ab una escopetada lo P. misèr Ill. Llompat. No Señor lo tinga en lo cell.

(...)

            Fas memòria com vuy, a 9 de juñy 1644, aportaren de Petra set òmens morts, asò és, Pere Prohens, Thomàs Galmés, Pere Jordi Corbaran, Antoni Pou alias furiós, Ramon Pons Omar, Jaume Parelló, Gabriel Genovard dit es farret y a Juan Planes. Nte. Señor los tingua en lo cell.

(...)

             Fas memòria com vuy dijous, que contam a 8 de 8bre[octubre] 1643, a punta de dia parí, me germane Juane, muller de mo Matheu Bertran, un fill, y lo andamà, a 9 de dit, lo batiaren en Santa Eulàlia y li posaren nom Juan baptta. Fonch padrí lo señor Hieroni Socies, marqueder, y padrine me cosine Margalida Fons y Bover, muller de mo Miquel Fons Suñer 1643.

(...)

          Fas memòria com vuy diumenga, que contam a primers de maig 1644, parí, me garmana Catalina, muller de mo Juan Campamar, notari, une filla, y li posaren nom Agne. Fonch padrí lo sr. misèr Jordi Sureda y la sra. dona Magdalena Sureda y Cinglada, muller del sr. Jaume Cinglada.

(...)

             Fas memòria com vingueran vuy, que contam a 5 no[novembre] 1645, sis galeras de Dénia, ab las quals vingué lo Illtrm. Sr. Conde Alarchos, juntament ab sa muller y moltas señoras criades suas y molts cavallés criats de dit señor; y per desembarcar de la gallera féran un pont de fust. Y també vingué ab ditas galleras lo generalísim de le orde de Sant FFs. Y tanbé vingué ab ditas galeras lo Sr. Almirante de Castilla, que va per asar governador de Millà. Y a 8 de dit partiran ditas galleras de assí, que diuen van a Càllar y de Càllar a Nàpols. Déu los don bon viatje. Amén.

(...)

            A 6 de agost 1646, a duas oras a pasar dematinada, parí, me germana Juana, muller de Mo Matheu Bertran, une filla, y lo matex dia la batiaren a Santa Eulària. Fonch padrí Juan Batta. Sancho y Anna Sancho, mos germans. Li posaren nom Sparansa Eulària. Nostre Señor la fasa une santa. Amén.

(...) 

Comments