Rafel Busquets: Miracles de Nostra Senyora de Lluc

Bm-1684-6


          a)

 

          Già una llvm del Cel à vns Mariners qui anaven à le Santa Casa de Lluch à complir à Nre S. un Vot.

 

          Desde Barçelona pera Mallorca navegave vn Vaxell, y sobrevingué tan cruel borrasca, y tan desfeta tempestat, que ia timidos los Navegans tenian per cert el dexar entre les aigues se vida; pero fluctuant entre les Onas acudiren al emparo de Nostre Sra. de Lluch, prometenli los Marines, que si escapauen del perill elegirian Peregrins qui en nom de tots visitasen la Santa Figura de Nostre Señora de Lluch; y apenas agueren fet el Vot quant se trobaren à salvament; pues miraculosament los embocà vn colp de mar per el Torrent de Parells (que es vn pas molt estret, y entre altissimas peñas) y quedà tan dins de terra el Vaxell, que no arribà mes à ell le furia de les Ones, ni la risague de les aigues: En agreiment pues de tan singular Benefici anaven los Peregrins per lo Cami de Soller, que està iunt en lo del Torrent de Perells â cumplir son Vot à le Santa Casa; y quant foren en lo Bosch, ò Alsinar de Escorca (puesto de tante espesure, y maleses, que ni de dia es conex á penas en ell el cami) los sobre vinguè le nit ab tanta pluja, neu, furiosos vents, y ab tanta obscuritat, que es trobaren perduts, iudicant per maior perill el de terra en que es trobaven, que el que avien ia passat en el mar. En esta nova afliccio, y engustia, invocaren tambe de nou à Nostre Señora Santissima de Lluch, le qual oint luego les suas devotes pregaries los socorreguè ab vne llum del Cel qui sels posà devant guiantlos, qual altre Columne de resplandors à los Isrraelites despues de le esclavitut de Egipta. Pensaren los Peregrins que era algu caminant el que aportave le llum, y temerosos de que no es desviàs, ò no sels encubris, el pas que lo anaven seguint, anaven tambe cridant ab afectuoses pregaries, el que creian que le aportaue, y donantse pressa pera avensar cami, y alcansar le llum, subitament los desaparaguè, y trobanse ia en el portal de la Sta Casa, conagueren ab aso que era llum del Cel, que qual à altres Magos los avia guiats fins en el puesto â hont trobaren à Maria, y axi entrant en le Iglesia postrats per terra pagaren los Vots, donant agreits les gracies à Maria de Lluch per tants repetits Beneficis.


            b)

 

            Resvcita Nostre Señora un miño.

           

            Un home de la Vila de Incha tenia vn fill de edad de cinch añys, el qual cayent de vn puesto molt alt, fonch tan gran el dañy que pati, que estigué vuyt dias sens perlar, y sens pendra aliment algu. Acudiseli ab metges, y medicinas, y per ser personas riques no reparaven en los gastos que ocasionaven los medicaments, pero foren estos sens profit, perque en el vuyta dia entengueren tots de que ja el miño era mort y passades tres hores desde el punt en que cregueran que ja avia espirat, lo començà a amortellar se mare; pero el pare qui quant acabà de perdra le confiança que tenia antes en los remeys humans, le començà a posar en nostre Señora de Lluch; no desesperà del remey, sino que fent vot de aportar el miño a le santa Casa si nostre Señora li tornave le salut, y vida, experimentà que el matex instant que haguè fet el vot se començà el miño a moure, y donar mostre de que vivia, perque noy haguès ningun dupte en que le vida, y salut que dins pochs dias cobrà se devia a le intercessio de esta gran Señora.

Comments