Rafael Tous: Dècimes desbaratades

Bm-1815-2


     Eva amb’ Adam disputava

  Que dotse atxas dur podia

  Per un onclo que tenia

  Del habit de Calatrava:

  Ments, deya Adám, y s’ estava

  Assegut demunt s’ arquilla,

  Cuant es degá de Chinchilla,

  Ordenat de subdiaca,

  Los dugué dins sa butxaca

  La Catedral de Sevilla.

 

     Sant Francisco un Sant tant grós

  Per un trós de sobresada

  Rompé amb’ una bufetada

  Es morros á Sant Ambrós.

  Y amb’ un remellét de flós

  Sant Miquel una balansa

  Baratá á n’ en Sancho Pansa,

  En temps que Sant Agustí

  S’ entretenia en lletgí

  Es dotse pares de Fransa.

 

     Cleopatra y March Antoni,

  Cuant eran tan camaradas,

  Tomaran casi á sucadas

  Sa torre de Babiloni:

  Judas era testimoni,

  Y perque los acusá,

  Mahoma li fé posá

  Grillons, cadena y manillas

  Y li prengue ses cartillas

  De dir misa y confessá.

  (...) 

Comments