Proposta de daurar els ninxos dels patrons de la parròquia d’Algaida

Bm-1764-7.5


            1764, desembre, 27.

            In Dei Nomine a los 27 del mes de desembre de lo any mil set cens xexante y quatre. Congregats y ajuntats en la sale de la Universidad de la vila de Algayda lo honor Sebastia Oliver, bal.le real, los honors Luch Servera, Pere Juan Fiol y Jauma Royx, tots, bal.le y regidors, lo corrent any en dita vila, per a tractar coses concertnens y útils a nostre Universidad y vila; primer, fet silèntia, fonch proposat per lo honor Juan Servera, regidor major, la propositió del tenor sigüent:

            Molt honor y savi Ajuntament, lo perquè se ha fet ayuntar a tots [...] és per a fer-los present, com ja deuen y és notori a tots, que el quadro de lo altar major de la iglésia le primera filla de los sants de dit altar estan deurats y simul los seus ninxos, le segona a hont estan los patrons de esta vila que són sant Pere y sant Pau y sant Honorat no estan deurats, y suposat que el quadro és tan bo y vistós fa una gran divisió este grado; y no és rahó que la vila no atenga a los seus patrons y advocats per a haver-los de tenir ab esta indecèntia. Per lo que seria de centir que ay alguns clavaris vells qui estan enrera y seria necessari que le vila desmenbràs alguna partide per què se deurassen los ninxos de dits patrons y se tendrian en més decèntia y dit diner faria alguna bona obre a dita vila, y dits patrons se munerian (?), a le metexa aconsellaran lo feyador.

            Al molt honor y savi Ajuntament sobre la qual propositió ha resolt y determinat, nemine discrepante, que per dit effecta se fasse una pòlissa a favor del Molt Reverend Doctor Francesch Tugores, prevere y rector de dita vila de Algayda, de norante lliures, sis sous y quatre diners; cuja partida cobrarà de los hereus o successors de Guillem Oliver, àlies dineret, clavari que fonch de la matexa vila en los anys 1759, 60 y 61 esto és lo resolt [...] 

Comments