Pronòstic de l’any

Bm-1728-9.1


            Segons retgles de Cortés y altres moderns, toca enguañy al govern a Júpiter, per comensar lo añy 1728 en dijous, dia propi de dit plenet. Però, per trobar-se Saturno prop de ell, temo no li fasse fer alguns desberats. Però sobretot mos assegura bon añy y pau en las cases. Este plenet predomina sobre las testas coronades y ministres de justícia; sobre los juts, lliberals, nobles, prudents y piadosos, però ambiciosos de onras, dignidats y puestos grans, posant de se part los mèrits y diligèncias necessàries per alcansar-los. Judícan los señals morts de alguns animals, ràbia en los cans y algunes melaltias de sanch; feyna per los berbers, tempestat an el mar y molts de deutes surtiran a cort. Però sempre Déu és sobre tot.


Cullita

            De xexa y blat judícan los astros bona cullita, axí mateix del past del bestiar de cabestre y de cerra, com és ordi y ·vena, aglans y garrovas; de olives y reyms, dos tersos; de tot llagum, abundància; de cria y formatge, gran còpia; de lli y càñom, molt, per filar y fer besetges los miñons. Metles, dos tersos; nous y vellanas, n’i aurà si en porten de Barcelona; fruyta de piñol, no en falterà, y de figues, un gros esplet, y encare de flos n’i aurà més; alerta ungles negres, las estivades aniran bones, però malons, los de primera flor. Hortolissa, en abundància. Mel y seda, medianament. Déu, qui tot ho pot, ho fassa abundant. Qui és sobre tot. Amèn.


Eclipsis

            Este añy ay aurà dos eclipsis de la Lluna, un en lo ple de maig y lo altre en lo ple de novembre. Alerta, coronats.

Comments