Pro defunctis

Bm-1516-6.5

           Finalment, preguarem a nostro Senyor Déu i a la sua gloriosa mare per totes les ànimes feels defunctes, especialment de nostros pares e mares e de tots nostros benfactors. Si per ventura n’hi havia alguna qui fos detenguda en penes de porgatori per penitències trencades e satisfactions no complides, que li plàcia per la sua misericòrdia e pietat que les vulla traure de les penes en què estan e col·locar-les en la sua sancta glòria de paradís. Amén.

 

            E per tant que millor pugau recaptar gràcia de nostro Senyor Déu, devotament agenollats e agenollades, fareu la confessió general de tots los peccats venials, per ço que nostro Senyor Déu vos perdó los mortals dient axí. Confessió: Jo peccador, me confés a nostro Senyor Déu Jesucrist e a la gloriosa verge Madona sancta Maria, a mossènyer sanct Pere e a mossènyer sanct Pau, e a tota la cort celestial, e a vós, pare espiritual, de tots los peccats que he fets, dits, pensats, mal obrats ni he aidat a metre en obra, de l’hora que comencí a peccar fins en aquesta d’ara, dels qui em recorden e no em recorden. De tots em penet e clam mercè a nostro Senyor Déu que els me vulla perdonar, per mèrit de la sua sagrada passió. Amén.

 

            E dit açò, lo prevere farà l’absolució ab la mà dreta estesa sobre lo poble, dient axí: Misereatur ... E aprés lo prevere dirà axí: Per especial penitència, perquè aquesta confessió que ara haveu feta, direu per una veguada l’oració del Pater noster e de l’Ave Maria. En aquest loc, a les parròquies s’acostuma dir lo Credo e los deu manaments.

 

              Si hi ha algú qui haja parlat ab moro o mora o ab jueu o juia[1], o ab algú fora la lei en què no ho haja fet en menyspreu de sancta mare Església, jo el n’absolc de part de nostro Senyor Déu e del poder que a mi és comanat, e per penitència direu per una veguada l’oració del Pater noster i de l’Ave Maria.

 

          Per constitució sinodal, vos denunciam per excomunicats e excomunicades tots los fetillers i fetilleres, conjuradors e conjuradores, forters e forteres, divins e divines, e tots aquells e aquelles que fe e esperança han ab ells e ab lurs obres.

 

              Per aquesta matexa constitució, vos denunciam per excomunicats tots marmessors i marmessores, curadors i curadores i tots detenidors de béns que dins un any i un dia no han complida la voluntat del defunct. Si, doncs, ja no havien licència del senyor Bisbe o de son Vicari o d’execudor de pobres de Crist.

 

             E aprés dirà lo prevere: Hajau per recomanats los bacins qui van entre Déu i vosaltres, en especial lo bací d’aquesta sancta obra e de la candela qui crema davant lo cos preciós de Jesucrist de l’Hospital General, de les ànimes de porgatori e tots los altres bacins per ço que nostro Senyor Déu haja recomanades les vostres ànimes.

            E nota que si aquestes recomanacions dels bacins se dirà en parròquia, dirà axí: Hajau per recomanats los bacins qui van entre Déu y[2] vosaltres, especialment lo bací de l’obra de la Seu. E dels altres bacins diran segons la custuma de cascuna parròquia. E dit aço, lo prevere legirà la cèdola dels anniversaris de la present sepmana e legida dirà: Nosaltres farem nostro offici. Vosaltres, quant sentireu tocar les campanes preguareu a nostro Senyor Déu per les ànimes d’aquests, per tant que axí tropiau que preg per les ànimes de vosaltres. E dit açò, lo prevere dar-los la benedictió dient: La gràcia del Pare i del Fill i del sanct Esperit sia sobre vosaltres i sobre mi. Amén.

 

          Nota que en l’any hi ha quatre trempes. Lo primer és dimecres, lo divenres e lo dissabte de la segona semmana de coresma. Los altres són lo dimecres, lo divenres e lo dissabte immediatament aprés les festes de cincogesma. Los altres són lo dimecres, lo divenres e lo dissabte aprés la festa de la vera creu de setembre. Los altres són lo dimecres, lo divenres e lo dissabte aprés la festa de sancta Lúcia.


[1] Corregim juïa perquè no és segura aquesta pronúncia.

[2] Corregim i per y, però podria ser e.

Comments