Pere Frexa: Carta de Pere Frexa al seu fill

Bm-1506-4

              Jhs. En Malorqua a xvj de abril M. D. vj.

            Molt amat e carissim fil: Ja per altras scrit vos tinch; aquesta sera per replicar part de aquelas e dar vos avis del seguit apres. Per aquelas vos tinch dit com he rebudas unas vostras letras ab la barxa del procurador reyal, ab la qual he rebut hun porch e hun sarrio, la qual deyeu donas al senyor en Toni Nadal; perque us dich que le rebut e donat a dit Antoni Nadal. E per semblant lo senyor en Johan Sequals ha rebut los sis porchs e la bota de segi li aveu tramesa; ja per letra sua ne sereu avisat de tot, e per semblant dels cambis li aveu tramesos a rebre, dels quals es estat molt ben pagat.

            Mes avant vos avis com ab la carraca de Artieda vos he tramesos dos balons en que ha deu draps setzens e dos vintens; crech migensant Deu los aureu ben rebuts; ab lo primer dau avis de la rebuda. E ab dita barxa vos avisava molt larch de moltas cosas, per semblant aja vostron avis de tot. Ab aquestas letras me dieu que vaja a casa de mossen Gaspar Tomas e que li pach lo que el mostrara li sia degut per lo senyor; dich vos que hi so anat e an me mostrat lo conta e que seria cobrador xij. liures ij. sous vj, restas de major conta, e yo he feta promesa de pagar dita cantitat ten prest ajan feta e fermada una apoca en la forma que mossen Feliu Busquet sap, lo qual te letra del senyor misser Dusay e am dit que no pach fins ajan fermada dita apoca; axi la cosa no esta per mi; dareu ne avis aqui al senyor.

            Mes avant me dieu ab dita letra que lo senyor vol que aneu hun viage, e que si fara be, e nom dieu a on; nostre Senyor vos lax ben desliberar.

            Mes avant me dieu que no entraven encara formatges frescals, e que feu conta de trametre men huna suma; pler aure que ho fassau, que yo crech se vendran be. Los que ha portats en Suris se son venuts a bel preu per esser prims, e los que ha portats en Pastor per semblant, per esser vels los ha venuts a ij. liures xij. sous lo quintar; siaus avis. Sin trameteu feu sian bons e prims si fer se pora.

            De cuyram vos avis com nich ha de Castela e tot ses venut a temps; cuyram daqui se vendria a vj. liures x. sous ab hun poch de temps; al contant nigu no te diners; siaus avis.

            De lana no nich ha, per so nous puch dir que val. De la que tenim en Alecant fins vuy non tinch rao niguna; ja li he scrit ho abarate o com se vuyla quen fassa fi; no se ques fara.

            De fideus de aqui que fossen bons yo crech se vendrian a xexanta, siaus avis; no nich ha sino de Trapana e venense a vuyt dines la liura, empero no sen ven gayra; sin poreu aver trametau ne qualque carratel.

            No maveu avisat enguany si trametreu egos; de och o de no avisau men en temps.

            Ja per altres vos ne avisat dels deutes ab execusions no aver alguna cosa, e asso per causa de la mala anyada hic es stada; no fas sino executar los qui deuen de defora e per semblant los de la ciutat.

            Assi dien alguns qui son vinguts de aqui que la anada vostra sera a Masalquibir, perqueus prech que del que sera que men aviseu en secret, gran pler men fareu, e nostre Senyor quius do bona endresa axi com yo volria eus guart sempre de mal e de peril, amen.

            Ab la barxa den Miquel Garau vos trametre hun parel de dotsenas de fogasses; yo crech se spatxara la setmana qui ve.

            Per la present mes nom ocorra, ara per lo present, sols me acoman<an> molt al senyor virrey e a la senyora, dels quals tostemps so al servir lur, e per semblant a vostra muler molt me acomanau, e per semblant vostra mara se acomana molt a tots e a vostra muler molt, molt desijant saber si es prenyada, daunos ne avis, e a vostra sogra molt nos acomanau; e lo Sant Sperit sia en guarda de tots, amen.

            De vostra para qui a vos molt se acomana.

                                                             Pere Frexa.

             Al molt honorable en Barthomeu Frexa sia dada, en—Caller.

Comments