Pere Fiol: Sonet en llaor de Terrades

Bm-1590-2

     De sabis y de gént exercitada

  Es tenir en las còsas providéncia,

  Are molt més en téms de pèstilencia,

  Quant del vehí la barba esta cremada.

    Donchs prevenir será cosa acertada

  Lo mal primer ab vera peniténcia;

  Aprés ab l’art, bon estil, y prudéncia,

  Dest bon Doctor, en póch paper ciffrada.

    Es un rascuñ, una ombra, es una spira

  Del ardent fóch que crema ses entrañas

  En amor de son proxim abrasades.

    Es est llibrét, un rastre, per qui’l mira,

  Del tresór y riqueses tan estrañas

  Que enterradas estaven en Terrades.

Comments