Pere Barceló: Obres al Convent de Sant Francesc (Palma)

Bm-1736-1738-13.3


           A 2 Maix 1736 com estave tot el terreno de lo Altar Major despavimentat, se ha fet Altar major en el Major portal de la Iglesia. Servint el Concavo del Escansell per capella, y en ell se canta la misa major.

(...)

            A 13 Juñy 1736 se ha clos la volta de la sepultura de los religiosos y se ha posat la clau, com consta dels nombres que hay en dita clau.

             A 18 Juñy de dit añy se han posat las primeras pedras per lo pedestals de lo Altar major, que son unas pedras vermellas. Dia 19 se posa la vasa negra sobre la vermella. Dia 20 ya se han posat algunas pedras jaspes y principalment las dos foranes que son estades las primeras.

             Dia 23 de Juñy 1736 se ha posat dos mensulas grosas: per servarse a mes de estar encatxadas, se guantan ab un ferro.

             A 28 de Juñy del mateix añy se ha acabat de posar los pedestals, y se ha posat tambe la banqueta de fust.

            Per el principi de juliol se posa el quadro en lo altar major. Vuy als 6 se ha posat la pastera ahont ha de estar el P. Sant Francesch.

            A 7 se ha posat lo que ha de servir de peana a St. Jordi y se han posat las dos primeras pesas de balaustres que son las mes acostadas an el quadro.

            A 26 de Juliol dia de Santa Anna per la tarde se puja la figura del P. Sant Francesch y se colloca an el seu nixo o pastera.

            A 29 qui era Diumenge se canta Te-Deum ab solemnidad, lo Preste ab Capa Pluvial y Ministres. Anà la Comunidad ab creu al Portal major, qui el dia antes se era ubert, y sobre el lindar se entonà el Te-Deum y se acabà en lo Altar Major; se cantà missa solemne y predicà el P. Fr. Pera Antoni Riera, Lector jubilat y Secretari de la Provincia. Tema del sermó: de haver collocat el P. St. Francesch en el Altar, Quadro y retable nou, de no haver hagut desgracias en tanta fabrica de Iglesia y retable, y en orde a excitar la devocio a la obra etcetera...

            A 29 Agost 1736 se ha acabat la escala de la sepultura nova que se ha fabricat per enterrar los religiosos.

            El mateix dia en el retablo del altar major se ha posat balaustrada de la part del Beato Ramon.

           En el mes 7bre 1736 se ha posat la balaustrada de la part de St. Antoni y entrada del Chor. En el mateix temps se fan los armaris dins el vas nou posar los Religiosos morts.

(...)

            A 2 Abril 1738 se han posat los arquets baix les gelosias del Altar major.

           —Secrari. Se comensà a deurar el Secretari a 9 Abril 1738 per lo que se prengueren deu mils pañys de or a rao de 20 lliuras el mil y axi se pagaren 200 lliuras.

            Maix, Juñy, Juriol y Agost se continua el deurar.

          A dilluns de Nostra Señora dels Angels 1738 se ha comensat el presbiteri a posar: y se ha comensat per la part de St. Antoni.

             Dia 21 Agost 1738 se han plantat las primeras pedras per asiento del sacrari del Altar major.

             A 25 Agost se han plantat las pedras primeras per lo altar de dir misa.

            A 25 Agost se ha posat la pedra qui fa palis y las collaterals de jaspe. Estan entre si colligadas ab gafas de ferro. Tambe se prosegueix en deurar lo Sacrari.

           A 27 se ha posat la pedra negra que fa lo altar y las mensulas colaterals afiansadas ab gafas de ferro. Esta pedra negra antes estava baix las gradas antecedents y fora los retjats de lo Altar major; deyen que era llosa que cubria la sepultura de un bisbe; pero baix de ella no se trobà vestigis de cosa alguna; com era molt ampla, se serrà y lo que se llevà de la amplaria ha servit per allargar lo altar a un cap y altre, a la part del Evangeli y axi mateix de la Epistola; tot se es posat dit y añy 1738.

Comments