P. Tomàs Alou: Sermó de l’Obra

Bm-1858-6.1


            Carísims germans, á cosa del any 1300 los nostros majors edificaren aquesta Iglesia, ahont feian ells y noltros feym oració, aquí se reunian axi com noltros mos reunim per oferir los nostros dons y sacrificis, y aqui ells demenavan axi com noltros demenam á Deu perdó y misericordia. Havent esta població en mes de 500 añys ahumentat ab tanta consideració, havem arribat ja á no cabrer dins la Iglesia. Y de aqui prové que los pares no poden dur sos infants a las solemnidats: Molts no poden entrar en la Iglesia per escoltar se paraula de Deu, perque no y caben. Molts no acistexen á ses funcions mes devotas perque han de ceurer en terra; si son veys no poden estar ab quietut perque a sempentas los trevan des banch, y si son jovas, per lo matex de poch conciderats, com se vevan estrets conversan, rivan, fan bulla y colcun qui flastoma.

            Molts de medis hey á per haumentar es fondos de l’obra sens cansarvos, qui vos asegur que si los practicau, prest, prest, lo mes llarch dins vuyt añys, veurem la Iglesia acabada. N i há qui pensan, y heu divan, que jo continuament vos molestaré demenant, y jo per enganarvos he format un empeño de no servos gens molest, si voltros practicau es conseys que vaig a donarvos. Comensam primer per los Señors. No dich res des Clero, perque tots los Eglesiastichs estam entesos, y sabem qu em de fer, y vos asegur que no vos faltara es seu bon exemple; perque poreu creurer que si tot es poble fa á proporció de lo que faran es capellans, qui nomes son onze, en manco de vuyt añys, la farem. Per axó dich primerament comensem pes Señors. Entre tots, en tantas mils corteras des gra que se cuy dins Campos, pensant que Deu las mos envia, en se acapta de s’estiu bé porem reunir 100 corteras de blat per l’obra, pues a se Acuria Blanca qui tots son arrendadors y roters se acapta regular es de trenta a coranta corteras y es un petit llogaret. Si los Señors cuant venen una bota de vi de son valor posasen una paseta á se basina de l’obra qui se pesetgerá cade diumenge á l’ofici, quina cantidat se poria reunir en tantas botas de vi com hey á dins Campos. Si los Señors, cade venuda que fan de merlas de aquellas cent lliuras ó mes que cobran posasen una llimosna á se bacina de l’obra, si de cade porch gras que venen posasen una llimosna á se bacina de l’obra pensant que han venut tres dobles mes barato per rova, en tantas merlas y porchs grasos que venen, quina cantidat reunirian? Si es Señors cuant cobran se tersa dels arrendadors posasen una llimosna á se basina de l’obra cuant fan una venuda de llana, cuant venen una mula posasen una llimosna á se basina de l’obra, en tants de Señors com hey a dins Campos, quina cantidat reunirian cade añy, y es cap de s’añy no conexerian per aquexas llimosnas no conexerian gens de buyt á se bosa.

            Los Amos, ja van compresos en ses 100 corteras de blat. Pero cuant venen es añells be poden donarne un á l’obra, y si n’i a cap qui me n vulga enviar un, jo ja se qui el gorderá, y en un gros ó el vendrem ó el treurem á joya per l’obra. Los Amos cuant tenen una nada de porcells volen llevar ses porcellas perque es mascles vajan mes bons, pues que en donen una a l’obra. Si heu feys axi, quantas porcellas y añells poria vendrer l’obra?

            Els venedors, de aquellas patitas ganancias que tenen en so basó, en sos llagums, en ses robas, en cualsevol genero sia, si de aquella patita ganancia be poden posar una patita llimosna á se basina de l’obra. Los Manestrals cade cual de son ofici, pot fer un poch de feina per l’obra, y sabeu que seria de molt que entre tots es ferrers y fusters un poch per om entre tants que fesen se feyna de fusta y ferro. Els picapedrers y trencadors... aquests no van com els altres, aquets en lloch de donar á se basina los haurem de pagar. Es picapedrers, si cade un un diumenge de feyna y un jornal cade mes, mirau quina llimosna farian á l’obra. Y si es trencadors fesen com es de Llumajor qui fan un deposit y en tres ó cuatre añys han gastat mes de cent duros á la Iglesia, pues que regalasen alguns viatges de cantons, d’on se vuya sian, mos se[r]vexen be, mirau quina llimosna a l’obra.

            Es jornalers, pobres jornales, qui viven des pur jornal, si han de posar una peseta á se basina, no poden, es cert que molts no poden ni mitja, pero per miserable que sia un pobre, si vol, pot posar un doberet cade diumenge á se basina de l’obra, y es cap de s’añy no conexera que sia mes pobre y haura donat sincuanta dos dobes qui son vuyt sous y mitx. Mirau lo que pot fer un pobre jornaler. Y un jornaler, per pobre que sia, no pora fer un jornal de franch cad añy? Y es diumenges qui vos avisaran per cavar (?) grava, ó teyar lleña, ó per altres cosatas, mirau lo molt que poreu donar á l’obra. Y axó ha de ser molestarvos? A mi me pareix que axó no será darvos molestias. Encare he dexat un punt. A n es carreters es diumenges, com duran cantons, grava, etc., ell los haurem de dar (?) un glopet y es taverners de tant en tant poran contribuir ab una botelleta d’aygordent.

            La Iglesia es se casa de tots, y per lo matex, tots hem de contribuir. Y ses donas tambe? De manera; no n faltaria altre si no que mos faltàs á se piedat el devot sexo femení. Ses donas han de contribuir, y poden contribuir molt y ab molta facilidat. No parl per ses Señoras, perque n’i há unas qui no han de donar conte mes que á Deu, suposat no tenen qui los contradiga, y altres qui tenen facultat de sos marits y superiors per fer llimosnas y obras piadosas, y unas y altres com son de un caracter tan devot, com se experiencia me ha fet conexer, estich ben persuadit que ab tot lo que licitament pugan, decencia, respecte y devocio á se casa de Deu. Parl per totas ses donas en general. Cuant posau una lloca, de cade llocada veneu un gallet y posau es dobes á se basina de l’obra. O sinó, enviau-lo’m y el treurem a joya. De cada dotzena d’ous que veneu, posau un doberet á se basina de l’obra y pujará alguna coa. Pues jo no tench reparo algun en dir y creurer que cade añy s’enduan de Campos a Ciutat mes de sis mil dotzenas d’ous y valrian mil sous qui son 90 (?) ll. ... un dobe cade dotzena qui es lo que dich. Ses taparas si totas ses donas qui cuyan taparas posasen un dobe cade semmana á se basina de l’obra entre totas en acaba ses taparas hey haurian posat mes de cuatre duros. Y tot axó que acab de dir-vos, tot axó, no es facil de fer? y pensau que en venir es cap de s’añy qui hajau fet tot lo que he dit, pensau conexer tenir ninguna falta? No, ni tampoch conexereu que siau mes richs, y la Iglesia se adelantará, y ses parets se faran altes y en menos de vuyt añys la acabarem. 

Comments