P. Miquel Caimari: Plàtica en la vestició de novicis franciscans

Bm-1734-6.1


            Pues ja stic ohint que em preguntau: Si és la Religió stat de tantes obligacions qué es lo que nosaltres havem de fer per vestir este sant habit, com se deu? Que los ho explicaré ab una pintura que feu un curiós. Pintà en un lienzo una escala qui des de la terra pujava al cel. En la eminencia de aquella escalera stave N.P.S. Francesc qui predicava y persuadia a los homens pujassen per la escala y ab lo dit apuntava a la porta del cel. Un jove de gallarda disposició que se excita a desitx de pujar per aquella escala stava pintat al peu de ella y tenia un de los seus peus sobre una grada y en lo altre peu tenia una cadena qui el tenia encadenat ab una esfera o una bolla qui sol ser figura del mon. La acció del jove era com de un qui fa molta força per puyar, pero no pot lograr lo ascenso. Por esto hey havia un lletrero qui de la boca de N.P.S. Francesch anava al jove y deya: Dexa al mon y pujaràs. Pues fills voleu etc. Dexau el mon y pujereu. Pero com se ha de dexar el mon? Omne quod est in mundo concupiscentia carnis est, et concupiscencia oculorum et superbia vitae. St. Joan.

            La Religio, diu el Serafich Doctor Sant Bonaventura, es la escala de Jacob per la qual se puja al cel; per esto en la Religió tot ha de ser Penitencia mortificació perque este es el unic cami del cel. In conspectu sedis tamque mare. El mar no se pot passar sino nadant o remant. Tot es treball, tot es mortificació.

            Fills, vosaltres sou los qui demenant este habit de aprobació que ab la acció que feys, deis implicitament que voleu gozar las riquezas de la gloria. Si deys ver, haveu de prendre per esposa una senyora lletja, are de presents que es la pobreza i mala cara te pero si vos aconortau per este breu rato de la vostra vida, Deu en la altre vos donerà la gloria.

            Si de esta manera prometeu practicarlo, alcancereu victoria de las 3 cosas qui componen el mon tan inimich de hom que son Superbia vitae, Concupiscencia carnis, Concupiscencia oculorum. Y com diu N.S.P.S. Francesch a los joves: Dexa el mon y pujaràs; confiant que vosaltres veniu be a renunciar este mon tan maligne, yo vos concederé el habit que demenau peraque pugau començar a pujar per la escala de la religió a la gloria.

            Despues de donat el habit. Ya per la gracia de Deu y misericordia del Senyor, bons fills, han lograt lo que tant desitjaven lo que importa en primer lloch es donar gracies a Deu N. Sr. per el suprem benefici que los ha fet. Consideren que molts eran los qui volian vestir este sant habit; y essent tots fills de Deu, essent tots igualment creatures de las suas mans; y quiza essent vosaltres mes pecadors que aquells qui han quedat, Deu per la sua gran misericòrdia ha fet este singular benefici a Vostres Caritats y lo ha negat a aquells. Fineza es esta que demana un singular agraiment y serien Vostras Caridats molt ingrats, si tots los dias de la sua vida no donaven gracies a Deu per el singular benefici etc.

            El Reyne del cel es un Reyne en que se logran totas las riquezas, conveniencias, pretiosidats: tenir riqueza aqui y riqueza allà; gloria aqui y gloria allà esto no pot ser: si voleu tenir riqueza en el cel, aqui haveu de pasar per la pobreza.

Comments